Upphävd författning

Lag (1936:567) om domkapitel

Departement
Civildepartementet
Utfärdad
1936-11-13
Ändring införd
SFS 1936:567
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

12 §  Vid domkapitel skall vara anställd en stiftssekreterare.

[S2]Behörig till tjänst som stiftssekreterare är den som tillhör svenska kyrkan och som har avlagt examen som medför behörighet till domarbefattning.

[S3]Tjänster som stiftssekreterare tillsätts av regeringen. Lag (1982:944).

13 §  2 mom. Åsidosätter innehavare av prästerlig befattning vad som åligger honom i befattningen, äger det domkapitel under vilket han lyder besluta om disciplinpåföljd, avskedande, åtalsanmälan och avstängning med motsvarande tillämpning av 18 och 21--26 §§statstjänstemannalagen (1965:274). Lyder han ej under domkapitel, tillkommer befogenhet, som nu har sagts, den myndighet som regeringen förordnar.

[S2]Bestämmelser om rätt för riksdagens ombudsmän och för justitiekanslern att göra anmälan i ärenden om disciplinansvar, avskedande eller avstängning och om handläggning av sådana ärenden finns i 6 § lagen (1986:765) med instruktion för riksdagens ombudsmän och i 6 § lagen (1975:1339) om justitiekanslerns tillsyn. Lag (1987:997).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1936:567) om domkapitel

Ändring, SFS 1942:157

  Omfattning
  upph. såvitt avser domkapitel och pastor primarius i Stockholm

Ändring, SFS 1948:490

  Omfattning
  ändr. 2 § 4 mom, 13, 17, 20 §§

Ändring, SFS 1951:575

  Omfattning
  ändr. 13 § 3 mom

Ändring, SFS 1957:576

  Omfattning
  ändr. 2 § 1 mom, 13 § 1 mom

Ändring, SFS 1957:578

  Omfattning
  nuvarande 13 § 6 mom betecknas 13 § 7 mom; ändr. 7 § 1 mom, nya 13 § 7 mom; nytt 13 § 6 mom

Ändring, SFS 1963:502

  Omfattning
  upph. 15-17 §§; ändr. 13 § 4 mom

Ändring, SFS 1963:636

  Omfattning
  upph. 2 § 5 mom

Ändring, SFS 1964:644

  Omfattning
  ikrafttr. av 1963:502 såvitt avser 13 § 4 mom

Ändring, SFS 1968:496

  Omfattning
  ändr. 2 § 1 mom, 20 §

Ändring, SFS 1970:754

  Förarbeten
  Prop. 1970:148
  Omfattning
  upph. 5 §; ändr. 2 § 1 mom, 7 § 1 mom, 8 §

Ändring, SFS 1971:580

  Förarbeten
  Prop. 1971:30
  Omfattning
  ändr. 7 § 1 mom, 13 § 7 mom, 20 §

Ändring, SFS 1975:956

  Förarbeten
  Prop. 1975:78
  Omfattning
  ändr. 2 § 1, 3, 4 mom, 12 §, 13 § 2-7 mom, 20, 21 §§

Lag (1982:944) om ändring i lagen (1936:567) om domkapitel

Lag (1987:997) om ändring i lagen (1936:567) om domkapitel

  Förarbeten
  Prop. 1986/87:160
  Omfattning
  ändr. 13 § 2 mom
  Ikraftträder
  1988-01-01

Ändring, SFS 1988:181

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1989.
  2. Genom lagen upphävs
  Kungl. Maj:ts instruktion den 28 juni 1681, varefter dess consistorium aulicum vid de där förefallande ärender skall hava sig att rätta, samt
  lagen (1936:567) om domkapitel.
  1. Uppdraget för prästledamöter och suppleanter för dessa som har utsetts enligt äldre bestämmelser gäller till och med utgången av sjätte året efter valet.
  2. Uppdraget för lekmannaledamöter och suppleanter för dessa som har utsetts enligt äldre bestämmelser upphör när stiftsfullmäktige har valt lekmannaledamöter och suppleanter enligt de nya bestämmelserna och valet har vunnit laga kraft.
  Omfattning
  upph.