Upphävd författning

Lag (1942:117) med vissa bestämmelser om kungörande i kyrka m.m.

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1942-03-13
Ändring införd
SFS 1942:117
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Är i lag eller författning föreskrivet att kungörelse skall uppläsas i kyrka, skall i stället anslag ske på sätt och plats som Konungen föreskriver.

[S2]Vad här ovan stadgas äger icke tillämpning å kungörelse, om vars uppläsande bestämmelse meddelas i kyrkohandboken. Lag (1968:687).

2 §  Utan hinder av vad i 1 § sägs äger Konungen förordna, att kungörelse som rör kyrkliga angelägenheter även skall uppläsas i kyrkan.

[S2]Församlingen äger medgiva, att enskildas tillkännagivanden må på begäran uppläsas i kyrkan, såvida icke i särskilda fall prästen, på grund av sådant tillkännagivandes innehåll eller avfattning, finner det vara olämpligt att det uppläses. Lag (1968:687).

3 §  Närmare bestämmelser rörande tillämpningen av denna lag meddelar Konungen.

Ändringar

Lag (1942:117) med vissa bestämmelser om kungörande i kyrka m.m.

Ändring, SFS 1968:687

    Omfattning
    ändr. författningsrubr., 1, 2 §§

Ändring, SFS 1970:468

    Omfattning
    ikrafttr. av 1968:687

Lag (1992:356) om upphävande av tre författningar om kungörande i kyrka