Upphävd författning

Kungl. Maj:ts Kungörelse (1952:495) om förande av register för ekonomiska föreningar m.m.

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1952-06-30
Ändring införd
SFS 1952:495
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Föreningsregister skall vara inrättat enligt lösbladssystem. Till blad i registret skola användas blanketter enligt härvid fogade formulär.

2 §  Varje förening, som registreras, skall upptagas å särskilt upplägg. Varje till ett upplägg hörande blad skall förses med rubrik innehållande föreningens firma. Utgöres upplägg av flera än ett blad, skola bladen numreras i löpande följd.

[S2]Inskrivning å förenings upplägg skall ske i tidsföljd. När inskrivning sker antecknas dagen för uppgifts intagande i registret och för dess kungörande i allmänna tidningarna och ortstidning.

[S3]Registrering som avses i 96, 97 eller 98 § lagen den 1 juni 1951 skall ske på den överlåtande föreningens upplägg.

3 §  För tillvaratagande av ansökningar och anmälningar jämte därvid fogade handlingar skola, särskilt för varje förening, inrättas akter, vilka ordnas i bokstavsföljd efter föreningarnas namn.

4 §  De till föreningsregistret hörande uppläggen skola sammanföras i samlingspärm, därvid de ordnas i bokstavsföljd efter föreningarnas namn, eller, där så finnes lämpligt, förvaras i de för föreningarna inrättade akterna.

5 §  Beviljas registrering av ekonomisk förening, skall det ena exemplaret av stadgarna förses med bevis om registreringen och återställas till föreningen. Registreras ändring av förenings stadgar eller sker registrering enligt 96, 97 eller 98 § lagen den 1 juni 1951, skall det ena exemplaret av det protokoll, som innehåller beslutet, förses med bevis om registreringen och återställas till föreningen. Meddelas godkännande av ekonomisk plan för bostadsrätts förening, skall det ena exemplaret av planen förses med bevis om godkännandet och återställas till föreningen.

[S2]Innefattar beslut om ändring av stadgarna nedsättning av insatsernas belopp eller lindring av den medlemmarna åliggande skyldigheten att till föreningen erlägga insatser, skall i registret antecknas att sådant beslut fattats. Kungörelse (1971:487).

6 §  Beslutar förening, att styrelsens säte skall flyttas från ett län till ett annat, har länsstyrelsen, sedan beslutet härom registrerats, att avföra föreningen ur registret och, för föreningens registrering i det senare länet, till länsstyrelsen därstädes översända utdrag av registret jämte den för föreningen inrättade akten.

7 §  Kungörelse, varom i 104 § lagen den 1 juni 1951 förmäles, skall - jämte uppgift om dagen för införingen i registret, den förening som åsyftas och den ort där styrelsen har sitt säte eller, där föreningen trätt i likvidation, den domstol varunder föreningen lyder - upptaga den i registret införda anteckningen om innehållet av anmälan eller annan uppgift. Kungörelse (1973:394).

8 §  I ärenden rörande registrering skall för registreringen och dess kungörande erläggas följande avgifter:

1. då ansökan görs om registrering av förening1100 kronor
2. då anmälan till eller anteckning i registret görs iannat fall
350 kronor

[S2]Avgift erläggs inte för registrering eller kungörande, som äger rum efter anmälan om enbart adressändring ellr som vidatas enligt 74 § lagen (1951:308) om ekonomiska föreningar, eller för registrering som sker efter anmälan rån rätten eller konkursdomaren eller på anmälan av part enligt 103 § samma lag.

[S3]Om ansökan eller anmälan om registrering återkallas, innan beslut har meddelats, skall avgiften återbetalas. Förordning (1981:249).

[S4]9 § har upphävts genom kungörelse (1973:394).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Kungörelse (1952:495) om förande av register för ekonomiska föreningar m.m.

Ändring, SFS 1954:179

  Omfattning
  ändr. 8 §

Ändring, SFS 1963:106

  Omfattning
  ändr. 8 §

Ändring, SFS 1967:465

  Omfattning
  ändr. 8 §

Ändring, SFS 1971:487

  Omfattning
  ändr. 5 §

Ändring, SFS 1971:918

  Omfattning
  ändr. 8 §

Ändring, SFS 1973:394

  Omfattning
  upph. 9 §; ändr. 7 §

Förordning (1981:249) om ändring i kungörelsen (1952:495) om förande av register för ekonomiska föreningar m.m.

  Omfattning
  ändr. 8 §

Ändring, SFS 1987:978

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1988.
  Genom förordningen upphävs
  1. kungörelsen (1952:495) om förande av register för ekonomiska föreningar m.m.
  2. förordningen (1969:228) om prövning av vissa ärenden rörande ekonomiska föreningar.
  Den under 1 upphävda kungörelsen gäller dock fortfarande om registrering skall ske enligt äldre bestämmelser på grund av 7 § lagen (1987:668) om införande av lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar, övergångsbestämmelserna 2 till lagen (1987:669) om ändring i bostadsrättslagen (1971:479) eller övergångsbestämmelserna 2 till lagen (1987:671) om ändring i lagen (1975:417) om sambruksföreningar.
  Omfattning
  upph.