Upphävd författning

Kungörelse (1958:484) angående avskrivning av statsbidrag till anordnande av pensionärshem, m.m.

Version: 1958:484

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1958-08-29
Ändring införd
SFS 1958:484
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Återkrav av bidrag enligt kungörelsen den 22 juni 1939 (nr 462) om statsbidrag till anordnande av pensionärshem må avse högst belopp motsvarande det utbetalade bidraget minskat med en trettiondedel för varje helt år - räknat från det bidraget i sin helhet utbetalades - under vilket pensionärshemmet använts för sitt ändamål. Sedan trettio år förflutit från det bidraget i sin helhet utbetalades skall bidraget avskrivas.

2 §  Bidrag enligt kungörelsen den 22 juni 1939 (nr 465) om lantarbetarbostadslån och lantarbetarbostadsbidrag skall avskrivas sedan tio år förflutit från det bidraget i sin helhet utbetalades.

[S2]Värdet av förmån i form av räntefrihet för lantarbetarbostadslån enligt nyssnämnda kungörelse eller för förbättringslån enligt kungörelsen den 22 juni 1939 (nr 464) om förbättringsbidrag samt nybyggnads- och förbättringslån för bostadsbyggnadsföretag på landsbygden må icke återkrävas sedan tio år förflutit från det lånet i sin helhet utbetalades. Kungörelse (1964:415).

Ändringar

Kungörelse (1958:484) angående avskrivning av statsbidrag till anordnande av pensionärshem, m.m.

Ändring, SFS 1964:415

    Omfattning
    ändr. 2 §

Lag (2011:1080) om upphävande av Kungl. Maj:ts kungörelse (1958:484) angående avskrivning av statsbidrag till anordnande av pensionärshem, m.m.

Förarbeten
Rskr. 2011/12:13, Prop. 2010/11:142, Bet. 2011/12:SfU3
Omfattning
upph.