Upphävd författning

Kungörelse (1961:645) om överflyttande å överstyrelsen för ekonomisk försvarsberedskap centrala civila transportkommittén, statens biltrafiknämnd och sjöfartsstyrelsen av de uppgifter, som tillkomma riksnämnden för ekonomisk försvarsberedskap

Version: 1961:645

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1961-12-15
Ändring införd
SFS 1961:645
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Kungl. Maj:t har funnit gott förordna,
att vad i kungörelsen den 22 juni 1951 (nr 551) med vissa bestämmelser om utnyttjande av landets transportmedel under krig eller krigsfara m.m. stadgats rörande riksnämnden för ekonomisk försvarsberedskap i stället skall avse centrala civila transportkommittén, statens biltrafiknämnd och sjöfartsstyrelsen, dock att dels anfordran enligt 5 § sagda kungörelse må meddelas av biltrafiknämnden allenast i fråga om annat transportmedel än fartyg och luftfartyg samt av sjöfartsstyrelsen blott beträffande fartyg, dels meddelande av anvisningar enligt 6 § och prövning i samråd med överbefälhavaren enligt 9 § skall åvila endast centrala civila transportkommittén, dels hänvändelse och underrättelse enligt 8 § beträffande registreringspliktigt fartyg skall ske till sjöfartsstyrelsen,
att vad i civila uttagningsförordningen den 22 juni 1951 (nr 553) och militära uttagningsförordningen den 13 november 1953 (nr 673) stadgats rörande riksnämnden för ekonomisk försvarsberedskap i stället skall avse centrala civila transportkommittén,
att vad i instruktionen den 20 september 1951 (nr 636) för vägtrafikombud stadgats rörande riksnämnden för ekonomisk försvarsberedskap i stället skall avse statens biltrafiknämnd,
att vad i kungörelsen den 3 juni 1960 (nr 516) med tillämpningsföreskrifter till lagen den 21 mars 1940 (nr 176) med vissa bestämmelser om fraktfart med svenska fartyg stadgats rörande riksnämnden för ekonomisk försvarsberedskap i stället skall avse sjöfartsstyrelsen, samt
att vad i övrigt av Kungl. Maj:t i gällande författningar eller genom särskilda beslut stadgats rörande riksnämnden för ekonomisk försvarsberedskap i stället skall avse överstyrelsen för ekonomisk försvarsberedskap.

Ändringar

Kungörelse (1961:645) om överflyttande å överstyrelsen för ekonomisk försvarsberedskap, centrala civila transportkommittén, statens biltrafiknämnd och sjöfartsstyrelsen av de uppgifter, som tillkomma riksnämnden för ekonomisk försvarsberedskap

Ändring, SFS 1995:128

    Omfattning
    upph.