Upphävd författning

Stämpelförordning (1964:619);

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1964-10-29
Ändring införd
SFS 1964:619
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Förordningens tillämpningsområde

1 §  Denna förordning gäller i fråga om avgifter enligt expeditionskungörelsen (1964:618) och förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna. Förordning (1987:457).

Stämpelmärken, stämpelbeläggning m.m.

2 §  Stämpelbeläggning av handling sker genom att stämpelmärke sätts på handlingen.

[S2]Beslutar riksskatteverket om undantag enligt 24 § expeditionskungörelsen (1964:618), skall verket meddela erforderliga föreskrifter. Förordning (1979:1061).

3 §  Riksskatteverket förordnar vilka valörer av stämpelmärken som skall finnas.

[S2]Stämpelmärken skall av postverket tillhandahållas myndighet som skall stämpelbelägga handling. Förordning (1984:407).

4 §  Myndighet som skall stämpelbelägga handling eller som av domstolsverket medgetts rätt att förse ansökan vid domstol med stämpel får mot betalning stämpelmärken från postanstalt eller i annan ordning som postverket föreskriver.

[S2]Domstolsverket skall underrätta postverket om medgivande för myndighet att förse ansökan vid domstol med stämpel. Förordning (1984:407).

5 § har upphävts genom förordning (1975:37).
6 § har upphävts genom förordning (1984:407).

7 §  Stämpelbeläggningen bör ske med så få märken som möjligt.

[S2]Stämpelmärke sätts på handling som utlämnas till den betalningsskyldige. Stämpelmärke som avser ansökningsavgift enligt 5 § förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna sätts på det exemplar av ansökningen som ligger kvar hos domstolen eller myndigheten.

[S3]Skall avgift tas ut för en avskrift som skall användas vid aktbildning eller delgivning eller annars för en expedition som inte lämnas till den betalningsskyldige, skall stämpelbeläggningen ske på en annan expedition, om sådan utfärdas.

[S4]Stämpelmärke som avser avgift för avtryckskortregister sätts på en särskild handling med vilken registret överlämnas till beställaren. En sådan handling skall innehålla uppgift om det antal kort registret omfattar. Förordning (1987:457).

8 §  Stämpelmärke makuleras genom påteckning, stämpling eller perforering med angivande av datum för makuleringen. Påteckningen, stämplingen eller perforeringen skall göras delvis på stämpelmärket och delvis på handlingen.

[S2]Om en statlig myndighet har fått tillstånd enligt 5 § förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna att själv förse en ansökan med stämpel, skall den domstol till vilken ansökan inges makulera stämpeln. Förordning (1987:457).

9 §  Om stämpelmärken, som en myndighet har erhållit mot betalning, inte har tagits i anspråk för avsett ändamål och myndigheten beräknar att de inte heller kommer till användning inom en nära framtid, skall riksskatteverket ersätta myndigheten det betalda beloppet mot att märkena avlämnas.

[S2]Bestämmelsen i första stycket gäller även när ett stämpelmärke blivit obrukbart för sitt ändamål, satts på en felaktigt utskriven handling eller använts oriktigt. Stämpelmärke på en underskriven expedition får inlösas i samma ordning, om expeditionen inte begagnats för sitt ändamål eller om betalning för expeditionen inte har kunnat erhållas. Förordning (1984:407).

10 § har upphävts genom förordning (1984:407).

11 §  Avskrivna stämpelmärken och sådana inlösta stämpelmärken som är obrukbara skall förstöras av riksskatteverket. Förordning (1984:407).

[S2]Uppbörd och redovisning

12 § har upphävts genom förordning (1984:407).
13 § har upphävts genom förordning (1984:407).
14 § har upphävts genom förordning (1984:407).
15 § har upphävts genom förordning (1984:407).
16 § har upphävts genom förordning (1984:407).

17 §  Efter varje månads utgång skall postverket lämna uppgift till riksskatteverket om sammanlagda värdet av utlämnade stämpelmärken och om beloppet av influtna stämpelmedel.

[S2]Postverket skall senast den 31 mars varje år lämna redogörelse till riksskatteverket över postverkets förvaltning av stämpelmärken och stämpelmedel under föregående år. Förordning (1984:407).

18 §  Så snart det lämpligen kan ske och senast på femtonde dagen efter uppbördsmånadens utgång skall postverket sätta in de under månaden influtna stämpelmedlen på riksskatteverkets postgirokonto. Förordning (1984:407).

19 § har upphävts genom förordning (1984:407).
20 § har upphävts genom förordning (1984:407).
21 § har upphävts genom förordning (1984:407).
22 § har upphävts genom förordning (1984:407).

Tillsyn över uppbörden

23 §  Domstolsverket skall utöva tillsyn över uppbörd och redovisning av avgifter som domstolarna tar ut enligt förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna. Förordning (1987:457).

24 § har upphävts genom förordning (1984:407).
25 § har upphävts genom förordning (1984:407).
26 § har upphävts genom förordning (1979:1061).
27 § har upphävts genom förordning (1982:1017).
28 § har upphävts genom förordning (1984:407).

Underrättelser om avgiftsskyldighet m.m.

29 §  Om skyldighet att lämna skriftlig erinran angående avgift för expedition gäller bestämmelserna i 25 § expeditionskungörelsen (1964:618). Förordning (1984:407).

30 § har upphävts genom förordning (1984:407).
31 § har upphävts genom förordning (1984:407).
32 § har upphävts genom förordning (1982:466).

33 §  Om expeditionsavgift som har fastställts av inskrivningsmyndighet inte har kunnat tas ut, får domstolsverket skriva av expeditionsavgiften i myndighetens räkenskaper. Förordning (1984:407).

33 a § har upphävts genom förordning (1984:407).
Särskilda bestämmelser
34 § har upphävts genom förordning (1975:37).

35 §  Postverket meddelar närmare föreskrifter om försäljning av stämpelmärken från verket samt om uppbörd och redovisning av därvid influtna stämpelmedel.

[S2]Närmare föreskrifter om uppbörd och redovisning av avgifter enligt förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna meddelas av domstolsverket. I övrigt meddelar riksskatteverket de föreskrifter som fordras för tillämpningen av denna förordning i vad den avser tillhandahållande av stämpelmärken samt uppbörd och redovisning av stämpelmedel. Innan föreskrifter enligt detta stycke meddelas skall, om det behövs, samråd ske med riksrevisionsverket. Förordning (1987:457).

36 § har upphävts genom förordning (1984:407).

37 §  Med inskrivningsmyndighet avses i denna förordning även sjöfartsregistret. Förordning (1984:407).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Stämpelförordning (1964:619)

Ändring, SFS 1965:160

  Omfattning
  ändr. 22 §

Ändring, SFS 1971:839

  Omfattning
  ändr. 2-4, 6, 8-12, 15-24, 26, 27, 29, 30, 33-35 §§

Ändring, SFS 1972:295

  Omfattning
  ändr. 20 §

Ändring, SFS 1975:37

  Omfattning
  upph. 5, 34 §§; ändr. 4, 8, 23, 24, 29, 30, 32, 33, 35 §§; ny 36 §

Ändring, SFS 1975:947

  Omfattning
  ändr. 18, 23, 33, 35, 36 §§; ny 37 §

Ändring, SFS 1975:1131

  Omfattning
  ändr. 1 §; nya 33 a §, rubr. närmast före nya 33 a §

Förordning (1979:1061) om ändring i stämpelkungörelsen (1964:619)

  Omfattning
  upph. 26 §; ändr. 2 §

Förordning (1982:466) om ändring i stämpelkungörelsen (1964:619)

  Omfattning
  upph. 32 §; ändr. 8, 31, 33, 33 a §§

Förordning (1982:1017) om ändring i stämpelkungörelsen (1964:619)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1983.
  Äldre bestämmelser i 27 § gäller fortfarande i fråga om lotterier, som enligt tillstånd enligt lotteriförordningen (1939:207) har kunnat påbörjas före den 1 januari 1983.
  Omfattning
  upph. 27 §; ändr. 4 §

Förordning (1984:407) om ändring i stämpelkungörelsen (1964:619)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1984. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om stämpelskatt som har fastställts enligt stämpelskattelagen (1964:308).
  Omfattning
  upph. 6, 10, 12-16, 19-22, 24, 25, 28, 30-31, 33 a, 36 §§; utgår rubr. närmast före 19, 33 a §§; ändr. författningsrubr., 1, 3, 4, 7-9, 11, 17, 18, 23, 29, 33, 35, 37 §§, rubr. närmast före 1, 29 §§; ny rubr. närmast före 23 §; omtryck
  Ikraftträder
  1984-07-01

Förordning (1987:457) om ändring i stämpelförordningen (1964:619)

  Omfattning
  ändr. 1, 7, 8, 23, 35 §§
  Ikraftträder
  1987-07-01

Ändring, SFS 1992:191

  Omfattning
  upph.