Upphävd författning

Kungörelse (1964:635) angående underrättelse om dom i vissa brottmål m.m.

Version: 1964:635

Departement
Justitiedepartementet L5
Utfärdad
1964-11-06
Ändring införd
SFS 1964:635
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Meddelas dom angående tilltalad som är häktad eller eljest intagen i kriminalvårdsanstalt, skola två avskrifter av domen och skiljaktig mening, där sådan förekommit, samma dag sändas till föreståndaren för häktet eller styresmannen för anstalten.

[S2]I stället för avskrifter som sägs i första stycket må sändas bevis såvitt rör den dömde, om målets utgång och skiljaktig mening, där sådan förekommit (domstolsbevis). I sådant fall skola avskrifterna sändas inom en vecka efter domens meddelande.

[S3]Bestämmelserna i första och andra styckena äga motsvarande tillämpning i fråga om domstols beslut, som avses i 38 kap. 8 § första stycket brottsbalken, och domstols beslut rörande förvandlingsstraff för böter. Kungörelse (1974:519).

2 §  Har tilltalad som avses i 1 § dömts till fängelse, skall vid avskrifterna av domen fogas ett exemplar av personbevis samt, i förekommande fall, ett exemplar av berättelse över personundersökning, av läkarintyg som avgivits enligt 7 § lagen (1964:542) om personundersökning i brottmål, av utlåtande över verkställd rättspsykiatrisk undersökning och av yttrande av skyddskonsulent. Sänds domsbevis, skall handlingarna fogas vid detta.

[S2]Bestämmelserna i första stycket gäller även, när domstolen ålagt förvandlingsstraff för böter. Förordning (1983:362).

3 §  Döms tilltalad, som inte är häktad eller eljest intagen i kriminalvårdsanstalt, till fängelse, skall två avskrifter av domen och skiljaktig mening, där sådan förekommit, så snart det kan ske och senast inom en vecka efter dess meddelande sändas till kriminalvårdsstyrelsen.

[S2]Bestämmelserna i första stycket gäller även i fråga om dom eller beslut, varigenom domstolen

 1. förklarar villkorligt medgiven frihet helt eller delvis förverkad;
 2. förordnar att tidigare ådömt fängelsestraff skall avse ytterligare brott; eller
 3. ålägger förvandlingsstraff för böter eller förordnar att tidigare ålagt förvandlingsstraff skall avse även ytterligare böter.

[S3]Vid avskrifter av dom eller beslut som sänds enligt första eller andra stycket skall fogas handlingar i enlighet med föreskrifterna i 2 §. Har personundersökning eller rättspsykiatrisk undersökning icke ägt rum, skall, om ej endast är fråga om förvandlingsstraff, i stället bifogas avskrift av akten i målet, såvitt angår den dömdes personliga förhållanden. Förordning (1983:362).

4 §  Döms tilltalad som inte är häktad eller eljest intagen i kriminalvårdsanstalt till fängelse enligt 28 kap. 3 § brottsbalken och förordnar domstolen därvid att domen skall gå i verkställighet utan hinder av att den inte vunnit laga kraft, skall de handlingar som avses i 3 § första och tredje styckena sändas till kriminalvårdsstyrelsen samma dag. I stället för domen får domsbevis sändas, varvid 1 § andra stycket tillämpas på motsvarande sätt. Förordning (1984:398).

5 §  Avskrift av dom eller beslut som avses i 3 § eller domsbevis skall genast tillhandahållas den dömde, om han begär det. Förordning (1979:697).

6 §  Meddelas villkorlig dom, skall underrättelse om domen, avfattad enligt formulär som fastställs av domstolsverket, skyndsamt sändas till den dömde i vanligt brev under hans för domstolen kända adress. Sådan underrättelse fordras dock inte, när överrätt fastställer underrätts dom. Förordning (1979:697).

7 §  När en dom på skyddstillsyn meddelas, skall skyddskonsulenten underrättas samma dag. I fråga om en dom av högre rätt som innebär att en överklagad dom på skyddstillsyn skall stå fast gäller detta bara om det i sistnämnda dom har förordnats om anstånd med övervakningen. Motsvarande gäller i fråga om ett annat avgörande av högre rätt av sådan innebörd.

[S2]Så snart det kan ske och senast inom en vecka efter det att en dom på skyddstillsyn eller ett annat avgörande av högre rätt som innebär att ådömd skyddstillsyn skall stå fast har meddelats skall till skyddskonsulenten sändas

 1. två avskrifter av domen eller beslutet,
 2. ett exemplar av de handlingar, som enligt 2 § skall bifogas domen eller domsbeviset, och
 3. avskrift av övriga handlingar i målet, i den mån det behövs för att skyddskonsulenten skall få kännedom om den dömdes personliga förhållanden och de huvudsakliga omständigheterna vid brottet.

[S3]Har skyddstillsyn förenats med föreskrift om särskild behandlingsplan och har den som skall svara för behandlingen med stöd av 28 kap. 6 § andra stycket brottsbalken ålagts att göra anmälan till åklagaren och skyddskonsulenten om den dömde allvarligt åsidosätter sina åligganden enligt planen, skall underrättelse enligt första stycket och handlingar som avses i andra stycket även sändas till den som skall ansvara för behandlingen.

[S4]Om högre rätt förordnar att vidare verkställighet av en dom på skyddstillsyn inte får äga rum, upphäver eller undanröjer en sådan dom eller dömer till annan påföljd, skall skyddskonsulenten underrättas samma dag. Så snart det kan ske och senast inom en vecka efter det att domen eller beslutet har meddelats skall två avskrifter härav sändas till skyddskonsulenten.

[S5]Har den dömde hemvist i stat som anges i 1 § förordningen (1979:163) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande kriminalvård i frihet skall, sedan domen har vunnit laga kraft mot den dömde i vad gäller den ådömda påföljden, de handlingar som anges i andra stycket jämte uppgift om att domen har vunnit laga kraft sändas till kriminalvårdsstyrelsen. Förordning (1987:1012).

8 §  När dom eller beslut meddelats av överrätt, behöver denna ej jämte avskrift av domen eller beslutet sända sådana handlingar som tidigare skolat sändas av underrätt.

[S2]Har i fråga om någon, som inte är häktad eller annars intagen i kriminalvårdsanstalt, högre rätt ändrat en dom eller ett beslut som avses i 3 §, skall en avskrift av den högre rättens dom eller beslut genast sändas till kriminalvårdsstyrelsen. Förordning (1983:362).

9 §  har upphävts genom lag (1981:246).

10 §  Har domstol angående tilltalad, som är villkorligt frigiven eller dömd till skyddstillsyn, meddelat dom eller beslut, som rör den tidigare ådömda påföljden, eller eljest dömt honom till annan påföljd än böter, skall avskrift av domen eller beslutet sändas till den skyddskonsulent som ansvarar för övervakningen eller, om övervakningen har upphört, sist har ansvarat för denna. I förekommande fall skall underrättelse också sändas till den som ansvarar för behandling som avses i 7 § tredje stycket. Förordning (1987:1012).

11 § har upphävts genom förordning (1987:190).

12 §  Om en domstol förordnar om överlämnande till vård inom socialtjänsten med stöd av 31 kap. 1 § brottsbalken, skall en avskrift av domen samma dag sändas till socialnämnden.

[S2]Förordnas om överlämnande till vård enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall med stöd av 31 kap. 2 § brottsbalken, skall en avskrift av domen samma dag sändas till länsstyrelsen. I fråga om den som är intagen i ett hem som avses i 22 § lagen om vård av missbrukare i vissa fall skall en avskrift sändas också till styrelsen för hemmet. Domstolen får i stället lämna en underrättelse om målets utgång, såvitt rör den dömde. I ett sådant fall skall avskriften sändas inom en vecka efter domens meddelande.

[S3]Förordnas om överlämnande till öppen psykiatrisk vård, skall avskrift av domen så snart det kan ske och senast inom en vecka efter dess meddelande sändas till hälso- och sjukvårdsnämnden i den landstingskommun eller den kommun där den dömde är bosatt.

[S4]Vid avskrift av dom som sänds enligt tredje stycket skall fogas handlingar i enlighet med föreskrifterna i 2 §. Förordning (1988:1492).

13 §  Förordnar domstol att tilltalad skall överlämnas till sluten psykiatrisk vård eller vård i specialsjukhus för psykiskt utvecklingsstörda, skola två avskrifter av domen inom en vecka efter dess meddelande sändas till socialstyrelsen. Kungörelse (1968:163).

14 §  När avskrift av dom eller beslut skall sändas beträffande två eller flera tilltalade i samma mål, skall för envar av dem sändas avskrift av domen eller beslutet eller de delar därav som angå honom.

[S2]På avskrift av dom eller beslut, som tillställes annan än den tilltalade, skall, om den tilltalade icke är häktad eller eljest intagen i kriminalvårdsanstalt eller på sinnessjukhus, angivas var han vistas eller, såvitt är känt, senast har vistats eller var han har sitt hemvist. Kungörelse (1974:519).

15 §  Har dom eller beslut av hovrätt avkunnats på hovrättsting eller vid särskilt sammanträde på annan ort än den, där hovrätten har sitt säte, skall den tid av en vecka, som anges i 1, 3, 7, 12 och 13 §§, räknas från tingets eller sammanträdets slut. I de fall som avses i 3 § skall hovrätten, om det vid domens eller beslutets avkunnande kan beräknas att avskrifterna kommer att sändas senare än en vecka därefter, samma dag sända domsbevis till kriminalvårdsstyrelsen. Förordning (1987:190).

16 §  Meddelar domstol dom eller beslut i brottmål, som rör ansvar för brott, varigenom en krigsman åsidosatt vad han skall iaktta i tjänsten, och är krigsmannen inte häktad eller intagen i kriminalvårdsanstalt, skall domstolen genast delge honom avskrift av domen eller beslutet samt skiljaktig mening, där sådan förekommit.

[S2]Vad som sägs i första stycket skall också tillämpas, om den tilltalade är arbetstagare som omfattas av lagen (1976:600) om offentlig anställning och målet rör sådant i tjänsteutövningen begånget brott som avses i 20 kap.1--3 §§brottsbalken eller annat brott, varigenom arbetstagaren åsidosatt åliggande i tjänsteutövningen och för vilket fängelse är stadgat.

[S3]Avskrift av dom eller beslut som avses i andra stycket skall så snart det kan ske sändas till den myndighet som den tilltalade lyder under samt, beträffande arbetstagare som avses i 15 kap. 4 § lagen om offentlig anställning, även till statens ansvarsnämnd.

[S4]Bestämmelsen i tredje stycket skall också tillämpas i fråga om beslut, varigenom förordnas att arbetstagare som avses i andra stycket skall häktas.

[S5]Skiljes någon genom dom från allmänt uppdrag med stöd av 20 kap. 4 § brottsbalken, skall avskrift av domen så snart det kan ske sändas till församling, nämnd eller annan allmän inrättning som uppdraget avsett. Förordning (1987:190).

17 §  Har avskrift av dom eller beslut av hovrätt eller underrätt sänts enligt 3, 8, 10, 12 eller 13 §, 16 § tredje eller femte stycket eller 16 a §, skall domstolen, sedan tid för talan mot domen eller beslutet utgått, i samma ordning meddela, huruvida den dömde eller den mot vilken talan enligt 16 a § riktats fullföljt talan mot domen eller beslutet i den del varom här är fråga. Detsamma gäller när avskrift av en dom på skyddstillsyn har sänts enligt 7 § andra stycket, om det i domen har förordnats att övervakningen skall anstå till dess domen har vunnit laga kraft mot den dömde. Förordning (1987:190).

18 §  Meddelas dom i den tilltalades frånvaro och är denne intagen på sjukhus med stöd av lagen den 16 juni 1966 (nr 293) om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall eller inskriven i specialsjukhus med stöd av 35 § lagen den 15 december 1967 (nr 940) angående omsorger om vissa psykiskt utvecklingsstörda, skall rätten föranstalta om att domen delgives honom genom överläkarens försorg. Kungörelse (1968:163).

19 §  Om en domstol häver ett häktnings- eller anhållningsbeslut, skall domstolen omedelbart underrätta föreståndaren för förvaringslokalen om detta. Om det är åklagaren som häver ett sådant beslut, skall motsvarande underrättelse lämnas genom åklagarens försorg. Förordning (1988:36).

20 §  Har den dömde i fall som avses i 1 eller 3 § dömts till fängelse i mer än två månader, skall domstolen inom två veckor till den myndighet, dit avskrift av domen skall sändas, även sända avskrift av akten i målet, i den mån det behövs för att myndigheten skall få kännedom om den dömdes personliga förhållanden och de huvudsakliga omständigheterna vid brottet. Förordning (1983:362).

[S2]2l § har upphävts genom kungörelse (1966:612).

22 §  Har läkares eller socialstyrelsens utlåtande över sinnesundersökning tjänat till upplysning angående den tilltalade, skall avskrift av domen, såvitt angår ansvarsfrågan, jämte uppgift på den som avgivit utlåtandet och dagen därför sändas till kriminologiska centralarkivet under postadress Rättspsykiatriska kliniken, box 9090, Stockholm 9. Om utlåtandet avgivits i målet skall domen i angiven del även tillställas den som avgivit utlåtandet. Kungörelse (1968:163).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Kungörelse (1964:635) angående underrättelse om dom i vissa brottmål m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna kungörelse träder i kraft den 1 januari 1965, då kungörelsen den 21 juni 1946 (nr 298) angående översändande av domar i vissa brottmål m.m. samt cirkuläret den 27 april 1833 angående prästbetyg för fångar skola upphöra att gälla.
  Vad som stadgas om fängelse i den nya kungörelsen skall även gälla straffarbete.
  Har den tilltalade med stöd av 5 kap. 5 § strafflagen förklarats fri från ansvar och har han i avgivet utlåtande befunnits vara i behov av vård på sinnessjukhus, skall gälla vad som i den nya kungörelsen stadgas om dom, varigenom förordnats att tilltalad skall överlämnas till vård enligt sinnessjuklagen.
  Om i annat fall expediering enligt den äldre kungörelsen ej kunnat ske före de nya bestämmelsernas ikraftträdande, skola dessa äga motsvarande tillämpning. Härvid skola bestämmelserna om internering tillämpas beträffande förvaring och internering i säkerhetsanstalt samt bestämmelserna om skyddstillsyn tillämpas beträffande villkorlig dom enligt lagen om villkorlig dom, om den dömde ställts under övervakning.

Ändring, SFS 1965:207

  Omfattning
  ändr. 7 §

Ändring, SFS 1966:612

  Omfattning
  upph. 21 §; ändr. 2, 3, 12-14, 18, 22 §§

Ändring, SFS 1968:163

  Omfattning
  ändr. 13, 18, 22 §§

Ändring, SFS 1969:44

  Omfattning
  ändr. 9 §

Ändring, SFS 1971:774

  Omfattning
  ändr. 6 §

Ändring, SFS 1973:46

  Omfattning
  ändr. 9 §

Ändring, SFS 1973:265

  Omfattning
  ändr. 1, 3, 4, 16 §§

Ändring, SFS 1973:762

  Omfattning
  ändr. 1-3, 9, 15 §§

Ändring, SFS 1974:519

  Omfattning
  ändr. 1, 3, 4, 8, 14, 16 §§

Ändring, SFS 1974:1075

  Omfattning
  ändr. 17 §; ny 16 a §

Ändring, SFS 1975:766

  Omfattning
  ändr. 16, 17 §§

Förordning (1979:164) om ändring i kungörelsen (1964:635) angående underrättelse om dom i vissa brottmål

  Omfattning
  ändr. 7 §

Förordning (1979:697) om ändring i kungörelsen (1964:635) angående underrättelse om dom i vissa brottmål m.m.

  Omfattning
  upph. 4 §; ändr. 2, 3, 5, 6, 8-10, 15-17, 20 §§

Förordning (1981:246) om ändring i kungörelsen (1964:635) angående underrättelse om dom i vissa brottmål m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1981. I fråga om den som före ikraftträdandet har dömts till internering gäller dock 3, 9 och 17 §§ i deras äldre lydelse. Underrättelse som enligt äldre bestämmelser skall sändas till interneringsnämnden skall efter ikraftträdandet i stället sändas till kriminalvårdsnämnden.
  Omfattning
  upph. 9 §; ändr. 2, 3, 10, 17, 20 §§

Förordning (1981:1236) om ändring i kungörelsen (1964:635) angående underrättelse om dom i vissa brottmål m.m.

  Omfattning
  ändr. 12 §

Förordning (1983:362) om ändring i kungörelsen (1964:635) angående underrättelse om dom i vissa brottmål m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Vad som föreskrivs i 2 § andra stycket i dess äldre lydelse tillämpas fortfarande, när anstånd med verkställigheten av förvandlingsstraff som har ålagts enligt lagen (1964:168) om förvandling av böter förklaras förverkat.
  Omfattning
  ändr. 2, 3, 7, 8, 10, 15, 17, 20 §§
  Ikraftträder
  1983-07-01

Förordning (1984:398) om ändring i kungörelsen (1964:635) angående underrättelse om dom i vissa brottmål m.m.

  Omfattning
  ny 4 §
  Ikraftträder
  1984-07-01

Förordning (1986:51) om ändring i kungörelsen (1964:635) angående underrättelse om dom i vissa brottmål m.m.

  Omfattning
  ändr. 16 §
  Ikraftträder
  1986-04-01

Förordning (1987:190) om ändring i kungörelsen (1964:635) angående underrättelse om dom i vissa brottmål m.m.

  Omfattning
  upph. 11, 19 §§; ändr. 15-17 §§
  Ikraftträder
  1987-06-01

Förordning (1987:1012) om ändring i kungörelsen (1964:635) angående underrättelse om dom i vissa brottmål m.m.

  Omfattning
  ändr. 7, 10, 12 §§
  Ikraftträder
  1988-01-01

Förordning (1988:36) om ändring i kungörelsen (1964:635) angående underrättelse om dom i vissa brottmål m.m.

  Omfattning
  ny 19 §
  Ikraftträder
  1988-04-12

Förordning (1988:1492) om ändring i kungörelsen (1964:635) angående underrättelse om dom i vissa brottmål m.m.

  Omfattning
  ändr. 12 §
  Ikraftträder
  1989-01-01

Ändring, SFS 1990:893

  Omfattning
  upph.