Upphävd författning

Instruktion (1966:431) för vapenfrinämnden;

Version: 1966:431

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1966-06-03
Ändring införd
SFS 1966:431
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Allmänna verksstadgan (1965:600) skall, med undantag av 3 §3 samt 15 och 16 §§ samt i övrigt på det sätt som följer av denna instruktion, tillämpas på vapenfrinämnden.

[S2]Med chefen förstås vid tillämpningen av 5 § verksstadgan nämndens ordförande och i övrigt chefen för nämndens kansli. Kungörelse (1971:359).

Uppgifter

2 §  Nämnden handlägger ärenden som avses i 10 och 13 §§ lagen den 3 juni 1966 (nr 413) om vapenfri tjänst.

3 §  Nämnden skall varje år före den 1 april avge berättelse till chefen för försvarsdepartementet om sin verksamhet under det senaste året.

Organisation

4 §  Om nämndens sammansättning gälla bestämmelserna i 10 § lagen om vapenfri tjänst.

5 §  Hos nämnden finnes ett kansli, som förestås av en chef.

[S2]Hos nämnden är i övrigt anställd personal i mån av behov och tillgång på medel.

[S3]I mån av behov och tillgång på medel äger nämnden anlita experter och sakkunniga. Kungörelse (1971:359).

Ärendenas handläggning

6 §  Bestämmelserna i 11 § lagen om vapenfri tjänst äga tillämpning även när nämnden avgör annat ärende än sådant som avses i 2 § ovan.

[S2]I arbetsordning eller genom särskilt beslut får överlämnas åt ordföranden eller tjänsteman hos nämnden att avgöra annat ärende än sådant som avses i 2 § ovan, om ärendet icke är av sådan beskaffenhet att det bör avgöras enligt bestämmelserna i 11 § lagen om vapenfri tjänst.

7 §  Sammanträde med nämnden hålles i Stockholm, om särskilda skäl icke föranleda att det hålles på annan ort.

8 §  Ärende avgöres efter muntlig förhandling eller efter föredragning som ankommer på chefen för kansliet eller särskilt förordnad föredragande. I arbetsordning eller genom särskilt beslut kan medges att ärende som handlägges enligt 6 § andra stycket avgöres utan föredragning.

[S2]Ordföranden äger själv övertaga beredning och föredragning av ärende.

[S3]Chefen för kansliet äger närvara när ärende föredrages av annan. Kungörelse (1971:359).

9 §  I 19 § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om rätt att få en avvikande mening antecknad. Förordning (1986:892).

10 §  Ordföranden eller chefen för kansliet äger infordra förklaring, upplysning eller yttrande i ärende hos nämnden. Kungörelse (1971:359).

Tjänstetillsättning

11 §  Tjänsten som chef för kansliet tillsättes av Kungl. Maj:t efter anmälan av ordföranden.

[S2]Övriga tjänster tillsättas och annan personal antages av nämnden. Kungörelse (1971:359).

[S3]Övriga bestämmelser

12 § har upphävts genom förordning (1980:757).

Ändringar

Instruktion (1966:431) för vapenfrinämnden

Ändring, SFS 1971:359

    Omfattning
    ändr. 1, 5, 8, 10, 11 §§

Förordning (1980:757) om ändring i instruktionen (1966:431) för vapenfrinämnden

    Omfattning
    upph. 12 §

Förordning (1986:892) om ändring i instruktionen (1966:431) för vapenfrinämnden

    Omfattning
    ändr. 9 §
    Ikraftträder
    1987-01-01

Ändring, SFS 1988:1038

    Omfattning
    upph.