Upphävd författning

Förordning (1973:633) om placering av vissa R-tjänster i lönegrad m.m. för beräkning av pensionslön

Version: 1973:633

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1973-06-05
Ändring införd
SFS 1973:633
Ikraft
1973-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  För beräkning av pensionslön skall tjänst, för vilken avlöningsavtal för statliga tjänstemän med R-tjänster (AST-R) gäller, placeras i lönegrad eller lönetariffklass enligt föreskrifterna i denna kungörelse.

[S2]Statens arbetsgivarverk beslutar om tjänsts placering i lönegrad eller lönetariffklass. Förordning (1981:122).

2 §  Tjänsts placering i lönegrad eller lönetariffklass grundas på jämförelselönen enligt 6 § 3 mom. AST-R, om ej annat följer av 3 §.

[S2]Skall uppflyttning i lönegrupp ske efter viss anställningstid eller visst antal år i yrket eller vid viss ålder, grundas placeringen i lönegrad eller lönetariffklass på jämförelselönen för den högsta lönegrupp till vilken sådan uppflyttning skall ske.

[S3]Är beloppet av månadslönen i viss lönegrupp eller för viss personalgrupp beroende av anställningstidens längd, grundas placeringen i lönegrad eller lönetariffklass på jämförelselönen för den högsta månadslönen. Förordning (1981:122).

3 §  Utgår för visst område lönetillägg beräknat för månad, skall, när statens arbetsgivarverk föreskriver det, jämförelselönen anses utgöra månadslönen höjd med dels beloppet av sådant lönetillägg, dels det procenttal som gälelr för lönetillägg beräknade för arbetad timme. Förordning (1981:122).

4 §  Tjänst placeras i den lönegrad på löneplan F eller lönetariffklass på löneplan T i vilken månadslönen närmast svarar mot den jämförelselön som skall tillämpas. Förordning (1981:122).

5 §  Tjänsts placering i lönegrad eller lönetariffklass ses över kalenderårsvis.

[S2]Tjänst nedflyttas i lönegrad eller lönetariffklass först från och med det kalenderår då förutsättningar därför föreligger för tredje året i följd. Förordning (1981:122).

6 §  Omplaceras tjänsteman utan egen önskan eller eget förvållande till annan lönegrupp eller motsvarande och medför omplaceringen nedflyttning i lönegrad eller lönetariffklass, behandlas han i fråga om pensionslön som om han fortfarande tillhörde samma lönegrupp eller motsvarande som närmast före omplaceringen. Förordning (1981:122).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1973:633) om placering av vissa R-tjänster i lönegrad m.m. för beräkning av pensionslön

    Ikraftträder
    1973-07-01