Upphävd författning

Förordning (1974:439) om statsbidrag till produktion av vissa läromedel

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1974-05-10
Ändring införd
SFS 1974:439
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Statsbidrag enligt denna förordning lämnas för produktion av läromedel i ämnen där det är brist på lämpliga läromedel.

[S2]Statsbidrag lämnas endast för produktion av

 1. läromedel som är avsedda att användas vid
  1. hemspråksträning i förskolan,
  2. undervisning som står under tillsyn av skolöverstyrelsen,
  3. arbetsmarknadsutbildning som anordnas av AMU-gruppen,
 2. tolkordlistor. Förordning (1987:579).

2 §  Frågor om statsbidrag prövas av statens institut för läromedel.

[S2]Ansökan om statsbidrag görs hos institutet enligt de närmare bestämmelser som institutet meddelar. Förordning (1987:579).

3 §  Beslut i ärenden om statsbidrag får inte överklagas.

4 §  Statens institut för läromedel får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning. Förordning (1987:579).

Ändringar

Förordning (1974:439) om statsbidrag till produktion av vissa läromedel

Förordning (1985:300) om ändring i kungörelsen (1974:439) om statsbidrag till produktion av vissa läromedel

  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 1-4 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1985-07-01

Förordning (1987:579) om ändring i förordningen (1974:439) om statsbidrag till produktion av vissa läromedel

  Omfattning
  ändr. 1, 2, 4 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1987-07-01

Ändring, SFS 1991:978

  Omfattning
  upph.