Upphävd författning

Förordning (1974:451) om statsbidrag till teater-, dans- och musikinstitutioner

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
1974-05-31
Ändring införd
SFS 1974:451
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Allmänna bestämmelser

1 §  Institution, som bedriver yrkesmässig teater-, dans- eller musikverksamhet och som uppbär bidrag från kommun eller landstingskommun, får enligt denna förordning statsbidrag till kostnader för verksamheten, om regeringen förklarat institutionen berättigad till sådant statsbidrag. Förordning (1975:212).

1 a §  Med institution som avses i 1 § jämställes vid tillämpning av denna förordning sådan regionalt verksam skådebana som uppbär bidrag från kommun eller landstingskommun och som regeringen har förklarat berättigad till statsbidrag, om ej annat särskilt anges. Förordning (1978:243).

2 §  Institutioner som får statsbidrag enligt denna förordning bör eftersträva att verksamheten blir tillgänglig inom olika delar av deras verksamhetsområde och att de når olika publikkategorier, såsom barn och ungdom samt personer som vistas på vårdinstitutioner. Förordning (1992:464).

4 §  Statsbidrag beräknas för tiden den 1 juli -- den 30 juni nästföljande år (redovisningsår).

5 §  Institution som får bidrag skall stå under tillsyn av statens kulturråd.

Grundbidrag

7 §  För varje institution bestämmes för varje redovisningsår ett preliminärt och ett slutligt bidragsunderlag.

8 §  Det preliminära bidragsunderlaget motsvarar det antal grundbelopp som regeringen eller, efter bemyndigande av regeringen, statens kulturråd fastställer. Förordning (1975:212).

9 §  Det slutliga bidragsunderlaget motsvarar samma antal grundbelopp som det preliminära. Det får dock ej omfatta fler grundbelopp än som svarar mot summan av följande två belopp, nämligen

 1. produkten av grundbeloppet och ett tal som motsvarar det genomsnittliga antalet arbetstagare vid institutionen under redovisningsåret och
 2. det belopp som institutionen under redovisningsåret erlagt för att betala arbete som utförts åt institutionen av annan än arbetstagare.

[S2]Det genomsnittliga antalet arbetstagare som avses i första stycket 1 beräknas på det sätt som anges i 19 kap. 1 § tredje stycket lagen (1962:381) om allmän försäkring. Det belopp som avses i första stycket 2 får motsvara högst tio eller, i fråga om en musikinstitution , högst tjugo procent av det preliminära bidragsunderlaget för redovisningsåret. Förordning (1992:464).

10 §  Grundbeloppets storlek fastställes av regeringen för varje redovisningsår och slag av institution. Förordning (1975:212).

11 §  Grundbidraget utgår, i den mån annat ej följer av beslut enligt andra stycket, med 55 procent av det slutliga bidragsunderlaget.

[S2]Regeringen kan medge att grundbidrag utgår med 60 procent under högst de tre första redovisningsår för vilka en institution är berättigad till statsbidrag enligt denna förordning.

[S3]Grundbidrag avrundas till närmaste hela tusental kronor, vid krontal under 500 nedåt och vid annat krontal uppåt. Förordning (1976:271).

12 §  Grundbidrag betalas ut med en fjärdedel kvartalsvis i förskott under redovisningsåret.

[S2]Förskottet uppgår till det belopp som erhålles om institutionens preliminära bidragsunderlag för redovisningsåret multipliceras med det procenttal som enligt 11 § gäller för institutionen. Förordning (1982:387).

13 §  Grundbidraget för ett redovisningsår bestämmes slutligt i samband med att förskott för följande redovisningsår skall utbetalas. Från detta förskott avdrages därvid det belopp med vilket förskottet för föregående redovisningsår överstiger grundbidraget för samma redovisningsår. Kan sådant avdrag icke ske, skall institutionen återbetala vad den erhållit för mycket och som ej kan avdragas.

14 §  Sådan fråga om grundbidrag som avses i 12 eller 13 § prövas av statens kulturråd.

15 § har upphävts genom förordning (1990:572).
16 § har upphävts genom förordning (1990:572).
17 § har upphävts genom förordning (1990:572).
18 § har upphävts genom förordning (1990:572).

Ansökan m.m.

19 §  Ansökan om grundbidrag göres hos regeringen i fråga om institution som icke uppburit statsbidrag enligt denna förordning för föregående redovisningsår. Ansökan göres senast den 1 september närmast före det redovisningsår som ansökan avser. Till ansökningshandlingarna skall fogas yttrande från den landstingskommun inom vilken institutionen är belägen och från kommun som lämnar eller avser att lämna bidrag till institutionen.

[S2]För annan institution göres ansökan om grundbidrag hos statens kulturråd inom tid som rådet bestämmer. Förordning (1990:572).

20 §  Institution som tilldelats statsbidrag är skyldig att för varje redovisningsår inge verksamhetsberättelse till statens kulturråd före den 1 oktober närmast efter redovisningsårets utgång.

21 §  Upphör institution med verksamhet för vilken statsbidrag utgått enligt denna förordning och har statsbidraget då icke helt förbrukats, skall den del av bidraget som återstår återbetalas i den ordning och inom tid som statens kulturråd bestämmer. Förordning (1975:212).

22 §  Närmare föreskrifter för tillämpningen av denna förordning meddelas av statens kulturråd. Förordning (1975:212).

23 §  Statens kulturråds beslut enligt denna förordning får inte överklagas. Förordning (1990:572).

Ändringar

Förordning (1974:451) om statsbidrag till teater-, dans- och musikinstitutioner

Ändring, SFS 1975:212

  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 1, 2, 8-11, 19, 21, 22 §§

Förordning (1976:271) om ändring i förordningen (1974:451) om statsbidrag till vissa teater-, dans- och musikinstitutioner

Förordning (1978:243) om ändring i förordningen (1974:451) om statsbidrag till vissa teater-, dans- och musikinstitutioner

  Förarbeten
  Prop. 1977/78:100
  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 2, 3, 6, 9 §§; ny 1 a §

Förordning (1979:272) om ändring i förordningen (1974:451) om statsbidrag till teater-, dans- och musikinstitutioner samt regionala skådebanor

Förordning (1982:387) om ändring i förordningen (1974:451) om statsbidrag till teater-, dans- och musikinstitutioner samt regionala skådebanor

  Omfattning
  ändr. 12 §

Förordning (1990:572) om ändring i förordningen (1974:451) om statsbidrag till teater-, dans- och musikinstitutioner samt regionala skådebanor

  Förarbeten
  Prop. 1989/90:100
  Omfattning
  upph. 15-18 §§, rubr. närmast före 15 §; ändr. 3, 19 §§; ny 23 §
  Ikraftträder
  1990-07-01

Förordning (1992:464) om ändring i förordningen (1974:451) om statsbidrag till teater-, dans- och musikinstitutioner samt regionala skådebanor

  Förarbeten
  Prop. 1991/92:100
  Omfattning
  upph. 1 a §; ändr. författningsrubr., 2, 6, 9 §§
  Ikraftträder
  1992-07-01

Ändring, SFS 1996:1598

  Omfattning
  upph.