Upphävd författning

Förordning (1976:263) om statliga bostadsbidrag till barnfamiljer

Departement
Bostadsdepartementet
Utfärdad
1976-05-20
Ändring införd
SFS 1976:263
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Statliga bostadsbidrag utgår enligt denna förordning till barnfamiljer som är bosatta här i riket.

2 §  Bidragsverksamheten handhas av bostadsstyrelsen, länsbostadsnämnderna och kommunerna.

3 §  Organ för kommunens befattning med bostadsbidragen (förmedlingsorgan) är kommunstyrelsen, om ej kommunen beslutar att verksamheten skall handhas av annat kommunalt organ.

[S2]Bostadsstyrelsen och länsbostadsnämnderna har tillsyn över förmedlingsorganens verksamhet.

Förutsättningar för bostadsbidrag och bidragets storlek m.m.

4 §  Bostadsbidrag lämnas till familj med barn under sjutton år som helt eller delvis försörjs inom familjen. Bostadsbidrag lämnas även till familj med barn som har fyllt sjutton år och som får förlängt barnbidrag eller studiehjälp enligt vad som är särskilt föreskrivet.

[S2]Fosterbarn som sedan minst tre månader vistas i familjen anses som försörjt inom familjen.

[S3]Som delvis försörjt inom familjen anses barn som för undervisning eller vård bor utanför hemmet under längre tid men som vistas i familjen minst så lång tid som motsvarar normala skolferier.

[S4]Barn som bor på institution eller i fosterhem och som vistas i den egna familjen kortare tid än som anges i tredje stycket får anses som delvis försörjt inom familjen, om det föreligger särskilda skäl och socialnämnden har tillstyrkt det.

[S5]I fall som avses i tredje och fjärde styckena utgår bostadsbidrag utan hinder av att bidrag utgår även till fosterföräldrar. Förordning (1984:613).

5 §  Bostadsbidrag för tiden den 1 juli 1986--den 31 december 1986 lämnas med det belopp som anges i 10 §, om den bidragsgrundande inkomsten inte överstiger 39 000 kronor för ensamstående familjeförsörjare och 49 000 kronor för makar. För tiden efter den 31 december 1986 lämnas bostadsbidrag med fullt belopp, om den bidragsgrundande inkomsten inte överstiger 41 000 kronor för ensamstående familjeförsörjare och 53 000 kronor för makar. Är den bidragsgrundande inkomsten högre än vad som har föreskrivits i första och andra meningen, minskas bostadsbidraget,

 1. om bidraget avser tiden den 1 juli 1986--den 31 december 1986, med 15 procent av den överskjutande inkomsten intill 71 000 kronor samt med 22 procent av inkomsten därutöver, avrundad till närmast högre hela 1 000-tal kronor och,
 2. om bidraget avser tiden efter den 31 december 1986, med 15 procent av den överskjutande inkomsten intill 75 000 kronor samt med 22 procent av inkomsten därutöver, avrundad till närmast högre hela 1 000-tal kronor.

[S2]Till grund för beräkningen av den bidragsgrundande inkomstens storlek läggs den för familjeförsörjaren till statlig inkomstskatt taxerade inkomsten vid taxeringen året före bidragsåret. För makar läggs den sammanlagda taxerade inkomsten till grund för beräkningen. Förordning (1986:139).

6 §  Om makar eller ensamstående familjeförsörjare samt barn under sjutton år som helt eller delvis försörjs inom familjen har en sammanlagd förmögenhet som överstiger 50 000 kronor, läggs en femtedel av det överskjutande beloppet, avrundat till närmast lägre hela 1 000-tal kronor, till den taxerade inkomsten enligt 5 § andra stycket.

[S2]Avdrag för underskott i förvärvskälla och förlustavdrag, som har medgivits vid taxeringen, skall läggas till den taxerade inkomsten enligt 5 § andra stycket.

[S3]Till den taxerade inkomsten enligt 5 § andra stycket läggs även hälften av sådana studiemedel enligt 4 kap.studiestödslagen (1973:349) som någon av makarna eller den ensamstående familjeförsörjaren har uppburit under året före taxeringsåret. Förordning (1984:613).

6 a §  Vid beräkning av tillägg för förmögenhet enligt 6 § första stycket skall värdet av fastighet eller tomträtt med en- eller tvåfamiljshus inte tas med, om huset stadigvarande bebos av bidragssökanden. I sådana fall tas inte heller med låneskulder för vilka säkerhet har lämnats i form av panträtt i fastigheten eller tomträtten. Är huset beläget på en jordbruksfastighet gäller vad som har föreskrivits den del av fastighetens värde och låneskulder som belöper på huset med tillhörande tomtmark.

[S2]Vid beräkning av tillägg för förmögenhet skall inte heller värdet av en bostadsrättslägenhet tas med, om lägenheten stadigvarande bebos av bidragssökanden. Förordning (1984:613).

7 §  Har makarnas eller den ensamstående familjeförsörjarens inkomst ökat eller minskat väsentligt i förhållande till den taxerade inkomst som avses i 5 § andra stycket, skall storleken av bostadsbidraget bestämmas med hänsyn till en beräknad bidragsgrundande inkomst för bidragsåret.

[S2]Första stycket gäller även vid ändrade förhållanden i fråga om sådana studiemedel som avses i 6 § tredje stycket.

[S3]Om det är uppenbart att familjen saknar behov av bostadsbidrag, får förmedlingsorganet besluta att bidrag inte skall lämnas, även om villkoren för rätt till bidrag är uppfyllda. Förordning (1981:337).

8 §  Vid beräkning av bostadsbidragets storlek för månad avrundas månadsbelopp, som slutar på öretal, uppåt till närmaste hela krontal. Bostadsbidrag som understiger 50 kronor i månaden bortfaller.

[S2]Åtnjuter familjen utöver statligt bostadsbidrag sådant bostadsbidrag, för vilket statsbidrag utgår enligt förordningen (1976:262) om statskommunala bostadsbidrag, tillämpas första stycket på de båda bostadsbidragens sammanlagda belopp. Förordning (1986:139).

11 §  Bostadsbidrag lämnas från och med månaden efter den då rätt till sådant bidrag har uppkommit. Om rätten till bidrag uppkommer den första dagen i en månad, skall dock bidraget lämnas från och med den månaden. Bidrag får inte lämnas för längre tid tillbaka än tre månader före den månad då ansökan om bidrag gjordes. Förordning (1980:295).

12 §  Bostadsbidrag beviljas för högst ett kalenderår i taget.

[S2]Om antalet barn under sjutton år i familjen ökar eller minskar eller om inkomst eller studiemedel ändras så som anges i 7 § första stycket, skall bostadsbidraget lämnas med det nya beloppet eller upphöra från och med månaden närmast efter den då förändringen skedde. En sådan förändring som sker den första dagen i en månad, skall dock påverka bidraget från och med den månaden.

[S3]Andra stycket tillämpas även vid en sådan ändring av familjeförhållandena som har betydelse för rätten till bostadsbidrag. Förordning (1981:337).

Förfarandet m.m.

13 §  Ansökan om bostadsbidrag göres hos förmedlingsorganet på blankett enligt formulär som bostadsstyrelsen fastställer.

[S2]Ansökningen skall innehålla en av sökanden underskriven förklaring på heder och samvete att de uppgifter som lämnas i ansökningen är sanna. Är sökanden gift skall förklaringen skrivas under av makarna gemensamt. Förordning (1979:227).

14 §  Ärende om bostadsbidrag prövas av förmedlingsorganet.

15 §  Bostadsbidrag utbetalas månadsvis av förmedlingsorganet.

[S2]Har bostadsbidrag ej lyfts före utgången av kalenderåret efter det, under vilket bidraget har förfallit till betalning, är det förverkat.

16 §  Bostadsbidrag utbetalas till den som enligt 9 § har rätt att uppbära bidraget. I fråga om makar utbetalas bidraget till den av makarna som anges av dem. Om det föreligger särskilda skäl, får länsbostadsnämnden eller, efter nämndens bemyndigande, förmedlingsorganet besluta att bostadsbidraget i stället skall utbetalas till annan lämplig person eller till kommunal myndighet att användas till familjens bästa.

[S2]Bostadsbidrag får utbetalas till annan än den som anges i första stycket, om den eller de som enligt 9 § är berättigade att uppbära bidraget särskilt begär det.

17 §  För bostadsbidrag som förmedlingsorganet har utbetalat enligt denna förordning erhåller kommunen ersättning av statsmedel. Ansökan härom göres varje år hos länsbostadsnämnden inom tid, som bostadsstyrelsen bestämmer. Ansökan skall avse bostadsbidrag som har utbetalats under det sist förflutna kalenderåret.

[S2]Fråga om ersättning prövas av länsbostadsnämnden. Har kommunen tidigare erhållit för hög ersättning, göres avdrag för vad som sålunda har utbetalats för mycket.

[S3]Ersättning utbetalas av bostadsstyrelsen. Förordning (1986:139).

17 a § har upphävts genom förordning (1986:139).

Övriga bestämmelser

18 §  Med makar jämställs i denna förordning de som utan att vara gifta lever tillsammans, om de tidigare har varit gifta med varandra eller gemensamt har eller har haft barn. Med makar jämställs även man och kvinna som i annat fall lever tillsammans under äktenskapsliknande förhållanden och har gemensamt hushåll.

[S2]Den som är gift men som lever åtskild från sin make jämställs med ensamstående familjeförsörjare. Förordning (1981:337).

19 §  Det åligger den som uppbär bostadsbidrag att i den utsträckning bostadsstyrelsen föreskriver upplysa förmedlingsorganet när det har inträffat omständighet som har betydelse för rätten till bostadsbidrag.

20 §  Har någon obehörigen uppburit bostadsbidrag och har han insett eller skäligen bort inse detta, skall han återbetala vad han har erhållit för mycket. Ärende om återbetalningsskyldighet prövas av förmedlingsorganet.

[S2]Är någon återbetalningsskyldig enligt första stycket får vid senare utbetalning till honom skäligt belopp innehållas i avräkning på vad som utgått för mycket. Fullgöres ej återbetalningsskyldigheten på sätt som sagts nu, skall förmedlingsorganet vidta de åtgärder som behövs för att driva in fordringen.

[S3]Länsbostadsnämden får helt eller delvis efterge återbetalningsskyldighet, om det föreligger särskilda skäl. Förordning (1986:139).

 • NJA 1984 s. 648:Regeringsformens bestämmelser om lagform har ansetts inte utgöra hinder mot tillämpning av de i 20 § förordningen (1976:263) om statliga bostadsbidrag till barnfamiljer intagna föreskrifterna om skyldighet för bidragstagare att återbetala felaktigt uppburna bidrag. 8 kap 3 och 13 §§ samt 11 kap 14 § regeringsformen.

22 §  Talan mot förmedlingsorgans beslut i ärende enligt denna förordning föres hos länsbostadsnämnden genom besvär.

[S2]Talan mot länsbostadsnämndens beslut föres hos bostadsstyrelsen genom besvär.

[S3]Mot bostadsstyrelsens beslut får talan ej föras.

23 §  Föreskrifter för verkställighet av denna förordning meddelas av bostadsstyrelsen.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1976:263) om statliga bostadsbidrag till barnfamiljer

Förordning (1977:390) om ändring i förordningen (1976:263) om statliga bo- stadsbidrag till barnfamiljer

Förordning (1978:389) om ändring i förordningen (1976:263) om statliga bostadsbidrag till barn- familjer

Förordning (1979:227) om ändring i förordningen (1976:263) om statliga bostadsbidrag till barn- familjer

Förordning (1980:295) om ändring i förordningen (1976:263) om statliga bo- stadsbidrag till barnfamiljer

Förordning (1981:337) om ändring i förordningen (1976:263) om statliga bostads- bidrag till barnfamiljer

Förordning (1982:671) om ändring i förordningen (1976:263) om statliga bostads- bidrag till barnfamiljer

Förordning (1983:1027) om ändring i förordningen (1976:263) om statliga bostads- bidrag till barnfamiljer

  Förarbeten
  Prop. 1983/84:40
  Omfattning
  ändr. 5, 10 §§
  Ikraftträder
  1984-04-01

Förordning (1984:613) om ändring i förordningen (1976:263) om statliga bo- stadsbidrag till barnfamiljer

  Förarbeten
  Prop. 1983/84:150
  Omfattning
  ändr. 4-6 a §§
  Ikraftträder
  1985-01-01

Förordning (1985:468) om ändring i förordningen (1976:263) om statliga bostads- bidrag till barnfamiljer

  Omfattning
  ny 17 a §
  Ikraftträder
  1985-07-01

Förordning (1986:139) om ändring i förordningen (1976:263) om statliga bo- stadsbidrag till barnfamiljer

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft, i fråga om 5, 17, 17 a och 20 §§ den 1 juli 1986 och i övrigt den 1 januari 1987.
  I fråga om bostadsbidrag som avser tid före ikraftträdandet gäller fortfarande 5, 8, 17 och 17 a §§ i paragrafernas äldre lydelse.
  Ärenden om eftergift enligt 20 § tredje stycket som vid utgången av juni månad 1986 har kommit in till bostadsstyrelsen handläggs enligt äldre bestämmelser, om inte styrelsen föreskriver annat.
  Förarbeten
  Prop. 1985/86:100
  Omfattning
  upph. 17 a §; ändr. 5, 8, 17, 20 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1986-07-01

Ändring, SFS 1987:818

  Omfattning
  upph.