Inaktuell version

Lag (1978:152) om svensk domstols behörighet i vissa mål på patenträttens område m.m.

Departement
Justitiedepartementet L3
Utfärdad
1978-04-06
Ändring införd
SFS 1978:152
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Beträffande mål vari talan föres mot sökande av europeiskt patent om bättre rätt till den patentsökta uppfinningen såvitt avser Sverige eller annan stat, som är bunden av det till den europeiska patentkonventionen den 5 oktober 1973 hörande erkännandeprotokollet, gäller bestämmelserna i 2-6 §§. Med fördragsslutande stat avses därvid stat, som är bunden av nämnda protokoll.

2 §  Mål som avses i 1 § får upptagas av svensk domstol

 1. om svaranden har hemvist i Sverige,
 2. om käranden har hemvist i Sverige och svaranden ej har hemvist i fördragsslutande stat.
 3. om parterna har avtalat, skriftligen eller muntligen med skriftlig bekräftelse, att talan skall väckas vid svensk domstol.

 • RH 2017:48:Ett bolags talan om bättre rätt till vissa patentsökta uppfinningar enligt dels en amerikansk, dels en internationell patentansökan hade avvisats genom ett beslut som vunnit laga kraft. Bolaget väckte mot samma part en ny talan och yrkade - i fråga om samma uppfinningar - bättre rätt till patentsökta uppfinningar enligt vissa europeiska patentansökningar. Saken ansågs inte rättskraftigt avgjord genom det tidigare beslutet.

3 §  Rör mål som avses i 1 § uppfinning gjord av arbetstagare och är fråga om tvist mellan arbetstagaren och dennes arbetsgivare, gäller i stället för 2 § att målet får upptagas av svensk domstol

 1. om arbetstagaren när uppfinningen gjordes huvudsakligen var sysselsatt i Sverige eller, om det ej kan avgöras var han huvudsakligen var sysselsatt, arbetsgivaren hade driftställe i Sverige till vilket arbetstagaren var knuten,
 2. om parterna har avtalat, skriftligen eller muntligen med skriftlig bekräftelse, att talan som nu avses skall väckas vid svensk domstol och sådant avtal är tillåtet enligt den stats lag som är tillämplig på anställningsavtalet.

[S2]Är svensk lag tillämplig på anställningsavtalet, är avtal mellan arbetsgivare och arbetstagare om att talan som nu avses skall väckas vid utländsk domstol utan verkan.

4 §  I mål som enligt 3 § första stycket 1 upptages av svensk domstol skall svensk lag tillämpas.

[S2]Upptager svensk domstol mål med stöd av 3 § första stycket 2, skall tvisten avgöras enligt lagen i den stat där arbetstagaren huvudsakligen var sysselsatt när uppfinningen gjordes, eller, om det ej kan avgöras var han huvudsakligen var sysselsatt, där det driftställe var beläget till vilket arbetstagaren var knuten.

5 §  Mål som avses i 1 § får icke upptagas till prövning av svensk domstol, om rörande samma sak redan är rättegång mellan samma parter vid domstol i annan fördragsslutande stat. Har vid den utländska domstolen gjorts invändning mot dess behörighet, skall dock den svenska domstolen förklara målet vilande, till dess frågan om den utländska domstolens behörighet har avgjorts genom beslut som vunnit laga kraft.

6 §  Lagakraftvunnet avgörande, som i annan fördragsslutande stat har meddelats i mål som avses i 1 §, gäller även här i riket. Avgörandet gäller dock icke

 1. om det har meddelats mot patentsökande, som ej har ingått i svaromål, och den handling varigenom talan väcktes ej hade delgivits honom i föreskriven ordning eller han icke fått tillräcklig tid att svara i saken,
 2. om det är oförenligt med annat avgörande, som i ett tidigare anhängiggjort mål mellan samma parter har meddelats i fördragsslutande stat.

7 §  Talan mot den europeiska patentorganisationen om fullgörande av avtal eller om skadestånd i avtalsförhållande får upptagas av svensk domstol endast om sådan talan enligt föreskrift i avtalet skall prövas av svensk domstol.

[S2]Talan mot den europeiska patentorganisationen om skadestånd i annat fall än som avses i första stycket får upptagas av svensk domstol endast om målet gäller skada orsakad av verksamhet vid det europeiska patentverkets kontor i Sverige eller av arbetstagare vid sådant kontor.

Ändringar

Lag (1978:152) om svensk domstols behörighet i vissa mål på patenträttens område m.m.

Förordning (1978:153) om ikraftträdande av lagen (1978:152) om svensk domstols behörighet i vissa mål på patenträttens område m.m.

  Omfattning
  ikrafttr.

Lag (2016:201) om ändring i lagen (1978:152) om svensk domstols behörighet i vissa mål på patenträttens område m.m.

Förarbeten
Rskr. 2015/16:159, Prop. 2015/16:57, Bet. 2015/16:JuU10
Omfattning
ändr. 1 §; ny 8 §
Ikraftträder
2016-09-01