Upphävd författning

Förordning (1982:1040) om vissa arbetstagare vid akademiska sjukhuset i Uppsala

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1982-12-02
Ändring införd
SFS 1982:1040
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  I denna förordning meddelas föreskrifter om sådana arbetstagare som behåller sina statliga tjänster vid akademiska sjukhuset i Uppsala, när huvudmannaskapet för sjukhuset övergår från staten till Uppsala läns landstingskommun.

2 §  Universitetet i Uppsala skall utöva arbetsgivarens befogenheter, i den mån det inte enligt särskilda föreskrifter ankommer på regeringen, statens arbetsgivarverk eller annan myndighet.

3 §  I fråga om arbetstagare som enligt kollektivavtal med staten är skyldiga att utföra sina arbetsuppgifter hos landstingskommunen skall universitetet bestämma i vilken utsträckning denna skyldighet skall fullgöras.

4 §  Det som vid utgången av år 1982 gäller enligt reglementet för akademiska sjukhuset i Uppsala skall i tillämpliga delar gälla för universitetet och de arbetstagare som avses i denna förordning.

[S2]Föreskrifterna i 52 § första stycket reglementet om talan hos regeringen mot direktionens beslut skall gälla beslut av universitetet.

Ändringar

Förordning (1982:1040) om vissa arbetstagare vid akademiska sjukhuset i Uppsala

Ändring, SFS 2002:231

Omfattning
upph.