Inaktuell version

Förordning (1982:492) om statsbidrag till studie- och yrkesorientering i gymnasieskolan budgetåret 1982/83

Version: 1982:492

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1982-06-10
Ändring införd
SFS 1982:492
Tidsbegränsad
1983-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  För budgetåret 1982/83 har kommunerna rätt att få statsbidrag för studie- och yrkesorientering (syo) i gymnasieskolan enligt föreskrifterna i denna förordning.

[S2]Med kommun avses i förordningen även landstingskommuner och kommunalförbund.

2 §  Statsbidraget beräknas med hänsyn till antalet elever i kommunens gymnasieskola den 15 september 1982. Elever i högre specialkurser och gymnasial lärlingsutbildning medräknas dock inte.

3 §  I statsbidraget ingår bidrag till socialavgifter och pensionskostnader motsvarande reducerat lönekostnadspålägg.

4 §  Som villkor för statsbidrag gäller att kommunen för syo i gymnasieskolan gör insatser som i förhållande till antalet elever når åtminstone samma nivå som den statsbidragstäckta verksamheten budgetåret 1981/82.

5 §  Statsbidrag rekvireras hos skolöverstyrelsen.

6 §  Kommunerna får för varje kvartal rekvirera statsbidrag motsvarande det delbelopp per elev som hänför sig till kvartalet. Om inte regeringen föreskriver annat skall delbeloppet beräknas till 40 kronor.

7 §  Skolöverstyrelsen beslutar om bidrag och betalar ut detta snarast. Utbetalning får dock ske tidigast i oktober för kvartalet juli-- september, i januari för kvartalet oktober--december, i april för kvartalet januari--mars och i juli för kvartalet april--juni.

8 §  Statsbidrag som lämnas till landstingskommuner eller till kommunalförbund i vilka en landstingskommun ingår och som grundas på antalet elever i utbildning inom vårdområdet skall minskas med 20 procent enligt föreskrifterna i förordningen (1981:449) om minskning av vissa statsbidrag till kommunal utbildning.

[S2]Statsbidrag i övrigt skall minskas med två procent enligt föreskrifterna i nämnda förordning.

9 §  Skolöverstyrelsen meddelar de närmare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

Ändringar

Förordning (1982:492) om statsbidrag till studie- och yrkesorientering i gymnasieskolan budgetåret 1982/83