Upphävd författning

Förordning (1982:587) med instruktion för energiforskningsnämnden

Version: 1982:587

Departement
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
1982-06-10
Ändring införd
SFS 1982:587
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Inledande bestämmelser.

1 §  Allmänna verksstadgan (1965:600) skall tillämpas på energiforskningsnämnden.

Uppgifter

2 §  Energiforskningsnämnden har till uppgift att inom energiområdet bevaka forskningsfrågor av långsiktigt och övergripande intresse i syfte att bl. a. underlätta en omställning av energisystemet. Nämnden skall härvid identifiera och granska sådana förhållanden som är av vikt för den långsiktiga utvecklingen på energiområdet samt verka för att de uppmärksammas i verksamhet på energiområdet. Förordning (1987:820).

3 §  Nämnden skall i nära samverkan med programmyndigheterna inom det statliga energiforskningsprogrammet och andra statliga organ som berörs göra egna utvärderingar av statens stöd till energiforskning. Nämnden skall med jämna mellanrum göra övergripande utvärderingar av energiforskningsprogrammet. Förordning (1987:820).

4 §  Nämnden skall utreda frågor om former för och inriktning av forskning och utveckling inom energiområdet. Nämnden skall härvid

 1. bedöma behovet av åtgärder för att bevara och utveckla inhemsk kompetens inom energiforskningsområdet med hänsyn till en omställning av energisystemet,
 2. bevaka hur resultaten av energiforskningen nyttiggörs inom näringslivet,
 3. bevaka hur resurserna för energiforskning inom högskolan m. m. används,
 4. bevaka att energiforskningen samordnas med forskning inom andra områden,
 5. uppmärksamma forskningsbehov som är gemensamma inom energiområdet samt internationella samarbetsmöjligheter. Förordning (1987:820).

5 §  Nämnden skall enligt förordningen (1987:819) om statligt stöd till energiforskning svara för stöd till forskning inom programmet Allmänna energisystemstudier. För denna uppgift skall nämnden upprätta insatsplaner, samordna verksamhet med andra stödgivande organ, initiera projekt och fördela stöd, löpande följa upp projekt samt värdera resultat och svara för resultatöverföring. Förordning (1987:820).

Organisation

6 §  Enerigforskningsnämnden leds av en styrelse som består av högst tio ledamöter. I styrelsen ingår nämndens direktör. En av ledamöterna är ordförande och en är vice ordförande.

[S2]För ledamöterna finns ersättare till det antal regeringen bestämmer.

7 §  Direktören är chef för energiforskningsnämnden.

[S2]Den tjänsteman som direktören bestämmer är direktörens ställföreträdare.

8 §  Till energiforskningsnämnden är knutna ett utvärderingsråd och ett planeringsråd för programmet Allmänna energisystemstudier. Ordförande i råden är nämndens direktör. Övriga ledamöter i råden tillsätts av regeringen på förslag av nämnden. Förordning (1987:820).

9 §  Hos energiforskningsnämnden finns i övrigt personal enligt särskilda beslut av regeringen samt annan personal i mån av behov och tillgång på medel.

[S2]I mån av behov och tillgång på medel får energiforskningsnämnden anlita utomstående för särskilda uppdrag.

Ärendenas handläggning

10 §  Av nämndens styrelse avgörs

 1. viktigare frågor om planläggning och genomförande av åtgärder inom nämndens verksamhetsområde,
 2. viktigare frågor om nämndens organisation och arbetsformer,
 3. anslagsfrågor och andra frågor av större ekonomisk betydelse,
 4. frågor om skiljande från annan anställning än provanställning eller om skiljande från uppdrag eller om disciplinansvar, åtalsanmälan, avstängning eller läkarundersökning,
 5. andra frågor som direktören hänskjuter till styrelsen.

11 §  Styrelsen är beslutför när minst hälften av antalet ledamöter, däribland ordföranden, är närvarande. När ett ärende av större vikt handläggs, skall om möjligt samtliga ledamöter närvara.

[S2]Om ett ärende är så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för att behandla det, avgörs ärendet genom meddelanden mellan ordföranden och det ytterligare antal ledamöter som krävs för att styrelsen skall vara beslutför. Kan ärendet inte lämpligen avgöras på detta sätt, får direktören besluta ensam i närvaro av den föredragande till vars uppgifter ärendet hör. Beslut som fattas enligt detta stycke skall anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen. Förordning (1986:824).

12 §  Ärenden som inte skall avgöras av styrelsen avgörs av direktören ensam.

[S2]I den mån sådana ärenden inte är av det slag att de behöver prövas av direktören, får de avgöras av annan tjänsteman enligt vad som anges i arbetsordningar eller i särskilda beslut.

13 §  När direktören är förhindrad att utöva sin tjänst, utövas den av direktörens ställföreträdare. På samma sätt förfars även i övrigt vid behandlingen av vissa ärenden eller grupper av ärenden.

[S2]I direktörens frånvaro får dock inte fattas sådana beslut av större vikt som kan anstå utan olägenhet. Utan hans medgivande får inte heller sådana åtgärder vidtas som är oförenliga med föreskifter som styrelsen har meddelat eller grunder som den tillämpar.

14 §  Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller genom särskilda beslut får dock medges att ärenden som handläggs enligt 12 § andra meningen avgörs utan föredragning.

15 §  Av förordningen (1978:592) om vissa medbestämmandeformer i statlig tjänst m.m. följer att myndighetens befogenhet att besluta kan var begränsad i vissa hänseenden.

16 § har upphävts genom förordning (1986:824).

17 §  Direktören får utan föredragning meddela beslut som inte utan olägenhet kan uppskjutas till dess en föredragande kan inställa sig.

18 §  I arbetsordningen eller genom särskilda beslut skall bestämmas vem som får begära in förklaringar, upplysningar eller yttranden i ärenden hos nämnden.

Tjänstetillsättning m.m.

19 §  Direktören förordnas av regeringen för högst sex år.

[S2]Tjänster som byråchef tillsätts av regeringen efter anmälan av direktören.

[S3]Andra tjänster tillsätts av energiforskningsnämnden.

20 §  Andra styrelseledamöter än direktören samt ersättare för ledamöterna förordnas av regeringen för högst tre år.

[S2]Förordnande att vara styrelsens ordförande eller vice ordförande meddelas av regeringen för högst tre år. Förordning (1987:820).

Övriga bestämmelser

21 §  Besked enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen (1965:601) lämnas av energiforskningsnämnden även i fråga om byråchefer.

Ändringar

Förordning (1982:587) med instruktion för energiforskningsnämnden

Förordning (1983:152) om ändring i förordningen (1982:587) med instruktion för energiforskningsnämnden

  Omfattning
  ändr. 8 §
  Ikraftträder
  1983-04-14

Förordning (1983:559) om ändring i förordningen (1982:587) med instruktion för energiforskningsnämnden

  Omfattning
  ändr. 8 §
  Ikraftträder
  1983-07-01

Förordning (1986:824) om ändring i förordningen (1982:587) med instruktion för energiforskningsnämnden

  Omfattning
  upph. 16 §; ändr. 11 §
  Ikraftträder
  1987-01-01

Förordning (1987:820) om ändring i förordningen (1982:587) med instruktion för energiforskningsnämnden

  Omfattning
  ändr. 2-5, 8, 20 §§
  Ikraftträder
  1987-08-15

Ändring, SFS 1988:522

  Omfattning
  upph.