Upphävd författning

Förordning (1982:879) om utländska förvärv av fast egendom m. m.

Version: 1982:879

Departement
Miljö- och naturresursdepartementet
Utfärdad
1982-09-16
Ändring införd
SFS 1982:879
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Fast egendom, tomträtt och bostadsarrende

1 §  Frågor om förvärvstillstånd enligt 1 kap. lagen (1982:618) om utländska förvärv av fast egendom m. m. prövas av länsstyrelsen, om inte annat följer av 8 §.

2 §  Ansökan om förvärvstillstånd skall göras hos länsstyrelsen i det län där egendomen är belägen.

[S2]Avser ansökan egendom inom flera län, skall den länsstyrelse hos vilken ansökan först gjorts pröva frågan om tillstånd efter samråd med de övriga länsstyrelserna. Förordning (1991:1890).

3 §  I tillståndsärenden skall sökanden

 1. förete fångeshandlingen eller motsvarande handling i original eller bestyrkt avskrift,
 2. uppge födelsetid eller personnummer eller, om förvärvaren är juridisk person, organisationsnummer, om sådant finns,
 3. förete bevis om medborgarskap eller, om förvärvaren är juridisk person, registreringsbevis, om sådant finns, samt bolagsavtal, bolagsordning, stadgar eller motsvarande handling,
 4. förete, i förekommande fall, bestyrkt kopia av bevis om uppehållstillstånd enligt utlänningslagen (1989:529),
 5. uppge postadress samt, om förvärvaren är fysisk person, yrke och hemvist,
 6. förete bevis om det taxeringsvärde och den typkod som senast åsatts den berörda egendomen,
 7. uppge avsikten med förvärvet.

[S2]Om avsikten är att egendomen skall användas för sökandens näringsverksamhet, skall en redogörelse lämnas för de förhållanden som gör egendomen behövlig för verksamheten.

[S3]Gäller en ansökan tillstånd till framtida förvärv, skall, i stället för fångeshandling, uppgift lämnas om den egendom som ansökningen avser. Fångesmannens skriftliga samtycke till ansökningen skall företes, om inte ansökningen avser förvärv på auktion. Förordning (1992:310).

4 §  Hade förvärvet för sin giltighet varit beroende av tillstånd enligt jordförvärvslagen (1979:230) eller lagen (1976:240) om förvärv av eldistributionsanläggning m. m. för det fall att förvärvaren inte hade varit tillståndsskyldig enligt 1 kap. 1 § lagen (1982:618) om utländska förvärv av fast egendom m. m. gäller för ansökningen även vad som föreskrivs i 8 § jordförvärvsförordningen (1991:736) respektive 3 § förordningen (1976:241) om tillämpningen av lagen (1976:240) om förvärv av eldistributionsanläggning m. m. Förordning (1991:1890).

5 §  Ansökan om förvärvstillstånd beträffande egendom som behövs för sökandens näringsverksamhet här i landet skall vara åtföljd av intyg av fastighetsbildningsmyndighet eller av två personer, som är nämndemän i fastighetsdomstol eller gode män enligt fastighetsbild ningslagen (1970:988), att egendomen är lämplig för verksamheten. Intyget skall innehålla upplysningar om de omständigheter på vilka detta omdöme grundas, såsom egendomens storlek och läge. Förordning (1985:75).

6 §  Om länsstyrelsen finner att utredning som anges i 3 - 5 §§ saknas eller behöver kompletteras, får länsstyrelsen förelägga sökanden att inom viss tid avhjälpa bristen. Följs inte föreläggandet får ansökningen avvisas. En erinran om detta skall tas in i föreläggandet.

[S2]Om det behövs ytterligare utredning får länsstyrelsen förelägga sökanden att komma in med sådan utredning. Följs inte föreläggandet får ärendet avgöras i det skick det har. En erinran om detta skall tas in i föreläggandet.

7 §  Länsstyrelsen skall i tillståndsärenden inhämta yttrande från

 1. den militära myndighet inom vilkens territoriella ansvarsområde egendomen finns, om detta inte är onödigt,
 2. den kommun där egendomen är belägen, om kommunen bör höras över ansökningen,
 3. närings- och teknikutvecklingsverket, om ansökningen gäller en eldistributionsanläggning,
 4. statens invandrarverk, om en utlännings möjligheter enligt utlänningslagen (1989:529) till stadigvarande bosättning här i landet behöver belysas.

[S2]Länsstyrelsen skall inhämta yttrande från statens jordbruksverk om ansökan gäller en jordbruksfastighet och om egendomens värde uppenbarligen överstiger 5 000 000 kronor och någon annan än en fysisk person eller en sambruksförening är förvärvare. Förordning (1991:1890).

8 §  Frågor om förvärvstillstånd enligt 1 kap. lagen (1982:618) om utländska förvärv av fast egendom m. m. skall prövas av regeringen om ärendet kan anses särskilt betydelsefullt från allmän synpunkt. Ett sådant ärende skall länsstyrelsen med eget yttrande överlämna till regeringen. Förordning (1991:1890).

9 §  Återkallas ett åläggande som har antecknats i fastighetsboken enligt 1 kap. 9 § lagen (1982:618) om utländska förvärv av fast egendom m. m. jämfört med 11 § fjärde stycket jordförvärvslagen (1979:230), skall detta genast anmälas till inskrivningsmyndigheten för anteckning.

[S2]Har ett antecknat åläggande upphävts genom lagakraftvunnet beslut, fullgjorts eller blivit inaktuellt, skall länsstyrelsen så snart den har fått vetskap om detta anmäla förhållandet till inskrivningsmyndigheten för anteckning. Om ett antecknat åläggande att ansöka om fastighetsbildning har fullgjorts, behöver anmälan dock inte göras. Förordning (1991:72).

10 § har upphävts genom förordning (1991:1890).
11 § har upphävts genom förordning (1991:1890).
12 § har upphävts genom förordning (1991:1890).
13 § har upphävts genom förordning (1991:1890).

Förvärv på exekutiv auktion

14 §  Bestämmelserna i 1 - 13 §§ tillämpas också i fråga om tillstånd att behålla egendom eller rättigheter som har förvärvats på exekutiv auktion.

15 §  Vid värdering av en jordbruksfastighet, som skall säljas enligt 3 kap. 3 § lagen (1982:618) om utländska förvärv av fast egendom m. m., skall kronofogdemyndigheten samråda med länsstyrelsen. Förordning (1991:72).

16 §  Har någon som är tillståndspliktig enligt 1 kap. 1 § lagen (1982:618) om utländska förvärv av fast egendom m. m. gjort förvärv genom inrop på exekutiv auktion, skall kronofogdemyndigheten underrätta vederbörande länsstyrelse. Förordning (1991:1890).

Avgifter för vissa ärenden

16 a §  Avgift tas ut för prövning enligt lagen (1982:618) om utländska förvärv av fast egendom m. m. i de fall som framgår av andra stycket.

[S2]För ansökningsavgiftens storlek m. m. gäller bestämmelserna i 9--14 §§ avgiftsfö rordningen (1992:191), varvid följande avgiftsklasser tillämpas:

ÄrendeslagAvgiftsklass
Tillstånd som skall prövas av regeringen5
Tillstånd som skall prövas av länsstyrelsen3
Förordning (1992:229).

Gemensamma bestämmelser

17 §  Beslut av länsstyrelsen enligt denna förordning får överklagas hos regeringen. Förordning (1991:1890).

18 §  Beslutet i tillståndsärendet skall tillställas den som har överlåtit eller upplåtit den egendom eller rättighet som ansökningen avser.

19 §  Ytterligare bestämmelser om verkställigheten av lagen (1982:618) om utländska förvärv av fast egendom m. m. finns i förköpskungörelsen (1967: 873).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1982:879) om utländska förvärv av fast egendom m.m.

Förordning (1983:554) om ändring i förordningen (1982:879) om utländska förvärv av fast egendom m.m.

  Omfattning
  ändr. 7 § 4 p
  Ikraftträder
  1983-07-01

Förordning (1985:75) om ändring i förordningen (1982:879) om utländska för- värv av fast egendom m.m.

  Omfattning
  ändr. 3, 5 §§
  Ikraftträder
  1985-04-01

Förordning (1986:696) om ändring i förordningen (1982:879) om utländska förvärv av fast egendom m.m.

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1986-11-01

Förordning (1989:557) om ändring i förordningen (1982:879) om utländska förvärv av fast egendom m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1989. Bestämmelsen i 3 § första stycket 4 gäller också i fråga om bevis om uppehållstillstånd enligt utlänningslagen (1980:376).
  Omfattning
  ändr. 3, 7, 9 §§
  Ikraftträder
  1989-07-01

Förordning (1991:72) om ändring i förordningen (1982:879) om utländska förvärv av fast egendom m.m.

  Omfattning
  ändr. 7, 9, 15 §§
  Ikraftträder
  1991-07-01

Förordning (1991:1890) om ändring i förordningen (1982:879) om utländska förvärv av fast egendom m.m.

  Omfattning
  upph. 10, 11, 12, 13 §§, rubr. närmast före 10 §; ändr. 2, 4, 7, 8, 16, 17 §§
  Ikraftträder
  1992-01-01

Förordning (1992:229) om ändring i förordningen (1982:879) om utländska förvärv av fast egendom m.m.

  Omfattning
  nya 16 a §, rubr. närmast före 16 a §
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1992:310) om ändring i förordningen (1982:879) om utländska förvärv av fast egendom m.m.

  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1992-07-01

Ändring, SFS 1992:1374

  Omfattning
  upph.