Upphävd författning

Förordning (1984:703) om statsbidrag till vissa teaterlokaler m.m.

Departement
Bostadsdepartementet
Utfärdad
1984-06-20
Ändring införd
SFS 1984:703
Ikraft
1984-07-31
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Enligt denna förordning får, i mån av tillgång på medel, lämnas anordningsbidrag för nybyggnad och upprustningsbidrag för ombyggnad eller upprustning av teater-, konsert- eller museilokaler som tillhör någon annan än staten.

[S2]Bidrag lämnas om projektet

 1. är angeläget från kulturpolitisk synpunkt,
 2. är av betydelse från sysselsättningssynpunkt, och
 3. inte försvårar förverkligandet av projekt som avser allmänna samlingslokaler och inte heller försämrar förutsättningarna för driften av befintliga sådana lokaler.

2 §  Ansökan om bidrag ges in till regeringen (utbildningsdepartementet) som prövar om förutsättningarna enligt 1 § andra stycket 1 är uppfyllda. Finner regeringen att så inte är fallet avslår regeringen ansökningen. I annat fall överlämnar regeringen ansökningen till plan- och bostadsverket (samlingslokaldelegationen) som, efter samråd med arbetsmarknadsstyrelsen, prövar om övriga förutsättningar för bidrag är uppfyllda och beslutar om bidrag.

[S2]Plan- och bostadsverketbeslutar om utbetalning av bidrag och sköter utbetalningen. Förordning (1989:289).

3 §  I fråga om förutsättningar för bidrag gäller 6 § förordningen (1989:288) om stöd till allmänna samlingslokaler.

[S2]Anordningsbidragets storlek bestäms på grundval av ett bidragsunderlag, som beräknas på samma sätt som låneunderlaget för lokaler enligt förordningen (1978:384) om beräkning av låneunderlag och pantvärde för bostadslån. Anordningsbidrag lämnas med högst 30 procent av bidragsunderlaget. Om det finns särskilda skäl, kan bidrag lämnas med 35 procent.

[S3]Upprustningsbidrag lämnas till kostnader för nödvändiga, standardhöjande reparationer av teaterlokaler, handikappanpassning av sådana lokaler samt utbyte eller komplettering av inventarier i lokalerna. Bidrag lämnas med högst 50 procent av kostnaderna. Förordning (1989:289).

4 §  Plan- och bostadsverkets beslut i frågor enligt denna förordning får överklagas hos regeringen. Förordning (1989:289).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1984:703) om statsbidrag till vissa teaterlokaler m.m.

Förordning (1987:319) om ändring i förordningen (1984:703) om statsbidrag till vissa teaterlokaler m.m.

  Omfattning
  ändr. 3, 4 §§
  Ikraftträder
  1987-07-01

Förordning (1989:289) om ändring i förordningen (1984:703) om statsbidrag till vissa teaterlokaler m.m.

  Omfattning
  ändr. 2-4 §§
  Ikraftträder
  1989-07-01

Ändring, SFS 1990:573

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1990, då förordningen (1984:703) om statsbidrag till vissa teaterlokaler m. m. skall upphöra att gälla. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga om beslut om bidrag som har meddelats före ikraftträdandet.
  Den nya förordningen tillämpas även i ärenden i vilka ansökan om bidrag enligt den upphävda förordningen har gjorts men inte prövats slutligt av plan- och bostadsverket före den 1 augusti 1990.
  Omfattning
  upph.