Inaktuell version

Lag (1985:1002) om försöksverksamhet inom sjukförsäkringsområdet

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1985-12-12
Ändring införd
SFS 1985:1002
Ikraft
1986-02-01
Tidsbegränsad
1990-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med avseende på ersättning från sjukförsäkringen enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring samt motsvarande ersättning enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring och lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd meddela föreskrifter vid försöksverksamhet enligt denna lag.

[S2]Sådana föreskrifter skall avse vissa avgränsade grupper av personer eller samtliga personer som är försäkrade eller omfattas av statligt personskadeskydd.

[S3]Föreskrifterna får gälla längst till utgången av juni 1990. Lag (1988:1539).

2 §  För att möjliggöra en effektivare rehabiliteringsverksamhet i anslutning till sjukdomsfall får, med avvikelse från 3 kap. 7 § lagen (1962:381) om allmän försäkring, föreskrivas dels att den lägsta grad av nedsättning av arbetsförmågan som fordras för rätt till sjukpenning skall vara en fjärdedel och dels att två nya ersättningsnivåer skall införas, nämligen en fjärdedels och tre fjärdedels sjukpenning.

3 §  För att underlätta återgång till arbetet i anslutning till sjukdomsfall får föreskrivas att ersättning skall lämnas från sjukförsäkringen enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring för den försäkrades merutgifter för resor till och från arbetet. Merutgifterna skall ha uppkommit på grund av att den försäkrades hälsotillstånd inte tillåter honom att utnyttja det färdsätt som han normalt använder för sådana resor. Ersättning får inte lämnas med högre belopp än som svarar mot den sjukpenning som den försäkrade skulle ha erhållit enligt lagen om allmän försäkring för den tid som reseersättningen avser.

4 §  Vad som sägs i 2 och 3 §§ har motsvarande tillämpning i fråga om ersättning enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring och lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd.

Ändringar

Lag (1985:1002) om försöksverksamhet inom sjukförsäkringsområdet

Lag (1987:367) om ändring i lagen (1985:1002) om försöks- verksamhet inom sjuk- försäkringsområdet

  Förarbeten
  Prop. 1986/87:133
  Omfattning
  forts. giltighet; ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1987-07-01

Lag (1988:1539) om dels fortsatt giltighet av lagen (1985:1002) om försöks- verksamhet inom sjuk- försäkringsområdet,dels ändring i samma lag

  Förarbeten
  Prop. 1988/89:42
  Omfattning
  forts. giltighet; ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1989-01-01