Upphävd författning

Lag (1985:127) om särskilda organ i landstingskommunerna

Departement
Civildepartementet KO
Utfärdad
1985-03-14
Ändring införd
SFS 1985:127
Ikraft
1986-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Landstingskommunerna får inrätta särskilda organ enligt bestämmelserna i denna lag.

[S2]Vad som i lagen sägs om landstingskommuner gäller också kommuner som inte ingår i en landstingskommun. Bestämmelser om landstinget eller förvaltningsutskottet skall därvid avse kommunfullmäktige respektive kommunstyrelsen.

2 §  Ett särskilt organ får under en eller flera nämnder handha förvaltning och verkställighet för en del av landstingskommunen eller för en eller flera anläggningar. Det får också under en eller flera nämnder handha förvaltning och verkställighet för en eller flera delar av den landstingskommunala verksamheten.

[S2]Ett särskilt organ får handha förvaltning och verkställighet under ett eller flera andra särskilda organ.

3 §  Särskilda organ får ges till uppgift att handha förvaltning och verkställighet som enligt lag eller annan författning ankommer på hälso- och sjukvårdsnämnden, tandvårdsnämnden, omsorgsnämnden och utbildningsnämnden eller som kan handhas av sådana nämnder som avses i 3 kap. 13 § andra stycket kommunallagen (1977:179). Lag (1986:244).

4 §  För särskilda organ gäller vad som i lag eller annan författning är föreskrivet om den eller de nämnder på vilka uppgifterna annars ankommer.

5 §  Landstinget får föreskriva att ett särskilt organ inte får väcka ärende hos landstinget.

[S2]Landstinget får också föreskriva att ett särskilt organ skall lämna sitt budgetförslag till den nämnd inom vars verksamhetsområde organet handhar förvaltning och verkställighet. Förvaltningsutskottet får bestämma inom vilken tid budgetförslaget skall lämnas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1985:127) om särskilda organ i landstingskommunerna

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1986.
  För verksamhet som enligt särskilda författningar ankommer på sådana landstingskommunala nämnder som anges i 3 § får landstingskommunerna fram till den 1 januari 1988 inrätta särskilda organ med ledamöter och suppleanter som väljs för kortare mandattid än vad som följer av 3 kap. 5 § första stycket kommunallagen (1977:179). I sådant fall skall mandattiden upphöra med utgången av år 1988.
  Förarbeten
  Prop. 1984/85:98
  Ikraftträder
  1986-01-01

Lag (1986:244) om ändring i lagen (1985:127) om särskilda organ i landstingskommunerna

Ändring, SFS 1991:900

  Omfattning
  upph.