Upphävd författning

Teleförordning (1985:765)

Departement
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1985-10-03
Ändring införd
SFS 1985:765
Ikraft
1985-11-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Beteckningar

1 §  I denna förordning används följande beteckningar med nedan angiven betydelse.

BeteckningBetydelse
Allmänna telenätetDet telenät och övriga anläggningar, inbegripet mobiltelenät, som Televerket förvaltar för statens räkning och som allmänt upplåts för telemeddelanden
MobiltelenätEtt landbaserat radionät avsett för utväxling utan särskilda begränsningar av telemeddelanden mellan antingen rörliga utrustningar för sådana meddelanden eller mellan rörlig och fast sådan utrustning, ansluten till det allmänna telenätet
TelemeddelandeVarje form av överföring av ljud, text, bild, data eller andra signaler som sker via det allmänna telenätet eller ett mobiltelenät
SamtrafikTeletrafik mellan det allmänna telenätet och ett enskilt mobiltelenät

[S2]Förordning (1992:896).

Anslutningar till det allmänna telenätet m. m.

2 §  Utrustningar för telemeddelanden som ansluts till det allmänna telenätet eller till ett mobiltelenät som är anslutet till detta, får inte skada det allmänna telenätet eller hindra eller störa dess drift och brukande. Närmare föreskrifter om den tekniska utformningen av sådan utrustning meddelas av Telestyrelsen.

[S2]Telestyrelsen beslutar också efter ansökan om registrering av utrustning som uppfyller de krav som anges i första stycket. Telestyrelsen får återkalla registrering av utrustning om det visar sig att registreringen har skett på ett felaktigt underlag.

[S3]Styrelsens beslut om föreskrifter samt om registrering och återkallande av registrering får inte överklagas. Förordning (1992:896).

2 a §  Till det allmänna telenätet eller till sådant mobiltelenät som avses i 2 § får anslutas endast sådan utrustning som är registrerad hos Telestyrelsen.

[S2]Televerket får genom beslut i särskilda fall medge anslutning till det allmänna telenätet av utrustning som inte är registrerad, om det finns särskilda skäl till det. Förordning (1992:896).

Befogenheter och skyldigheter för televerket

3 §  Vid abonnemang på en anslutning till det allmänna telenätet skall televerket tillhandahålla abonnenten en bastelefon.

4 §  Televerket meddelar föreskrifter om

 1. villkor och avgifter för att utnyttja det allmänna telenätet inom ramen för de mål och riktlinjer som regeringen bestämmer,
 2. övriga villkor och avgifter inom verkets olika verksamhetsområden om inte annat föreskrivits i lag eller förordning.

[S2]Ändringar av större eller principiell betydelse i fråga om villkor och avgifter för samtrafik skall underställas regeringen. Förordning (1991:1791).

5 §  Om det behövs tillstånd att ta i anspråk mark eller annat medgivande för televerket för att anlägga eller underhålla ledningar och därtill hörande anordningar på enskild mark för abonnents teleanläggning får televerket föreskriva att abonnenten skall utverka tillståndet utan kostnad för televerket.

6 §  Televerket får inte vidta eller tillåta någon åtgärd med det allmänna telenätet, som är avsedd att göra det möjligt för personer utom verket att avlyssna eller på annat sätt få tillgång till telemeddelande utan att minst en av dem som utväxlar meddelandet vet om det. Vad nu har sagts gäller inte om det med stöd av föreskrift i lag meddelats tillstånd.

7 §  Televerket får begränsa längden av ett telemeddelande i det allmänna telenätet.

[S2]Under beredskapstillstånd eller krig får televerket inskränka teletrafiken på det allmänna telenätet i den utsträckning som krävs för att tillgodose totalförsvarets behov. Förordning (1991:1791).

Bilaga

Avgifter för huvudledningar från telefonstationer till bostäder
För ett fortlöpande abonnemang på en huvudledning till en bostad skall betalas abonnemangsavgift efter taxa A eller B, om abonnemanget är avsett huvudsakligen för enskilt bruk.
Taxa A tillämpas inom följande riktnummerområden: Eslöv--Höör, Göteborg, Haninge, Helsingborg--Höganäs, Hindås, Jakobsberg, Klippan--Perstorp, Kungsbacka, Kungälv, Landskrona--Svalöv, Lerum, Lund, Malmö, Mälaröarna, Sigtuna, Stockholm, Södertälje, Trelleborg, Tumba, Vallentuna, Vaxholm, Värmdö och Ängelholm--Båstad.
Taxa B tillämpas inom övriga riktnummerområden.
AbonnemangstaxaAbonnemangsavgift för tremånadersperiod
A217 kronor
B208 kronor
Avgifter för telefonsamtal från andra telefonapparater än telefonautomater
För automatiskt uppkopplade telefonsamtal skall betalas avgift efter antalet samtalsmarkeringar. En markering görs för varje påbörjad tidsperiod. För lokalsamtal är tidsperioden tre minuter från kl. 08.00 till kl. 18.00 under vardagar utom lördag, om inte Televerket bestämmer att perioden under viss dag i stället skall vara sex minuter. Under annan tid är tidsperioden sex minuter.
Avgiften för varje samtalsmarkering är 23 öre. Förordning (1992:896).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Teleförordning (1985:765)

Förordning (1985:825) om ändring i teleförordningen (1985:765)

  Omfattning
  ändr. bil.
  Ikraftträder
  1986-01-01

Förordning (1986:776) om ändring i teleförordningen (1985:765)

  Omfattning
  ändr. bil.
  Ikraftträder
  1987-01-01

Förordning (1987:1342) om ändring i teleförordningen (1985:765)

  Omfattning
  ändr. bil.
  Ikraftträder
  1988-04-01

Förordning (1988:1177) om ändring i teleförordningen (1985:765)

  Omfattning
  ändr. bil.
  Ikraftträder
  1989-01-01

Förordning (1989:599) om ändring i teleförordningen (1985:765)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1989.
  2. Fram till utgången av år 1989 gäller att utrustningar som avses i 2 a § första stycket skall vara godkända av televerket för att få anslutas till det allmänna telenätet.
  3. Beslut om godkännande av abonnentutrustningar för anslutning till det allmänna telenätet som televerket fattar under tiden den 1 juli--den 31 december 1989 får överklagas till statens telenämnd.
  4. Utrustningar som televerket eller teleanslutningsnämnden har godkänt för anslutning till det allmänna telenätet skall från och med den 1 januari 1990 anses vara registrerade hos statens telenämnd.
  Förarbeten
  Prop. 1987/88:118
  Omfattning
  ändr. 1, 2, 8 §§; nya 2 a §, rubr. närmast före 1, 2, 3 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1989-07-01

Förordning (1989:886) om ändring i teleförordningen (1985:765)

  Omfattning
  ändr. bil.
  Ikraftträder
  1990-01-01

Förordning (1991:1791) om ändring i teleförordningen (1985:765)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft, i fråga om upphävande av bilagan till förordningen och ändringen av 4 § första stycket och 8 § den 1 januari 1994 och i övrigt den 1 januari 1992. Vad som föreskrivs i 1 § i dess äldre lydelse om abonnemangsavgift, lokalsamtal och riktnummerområde skall tillämpas för tiden till och med den 31 december 1993. Utrustningar som är anslutna till ett sådant mobiltelenät som avses i 2 § första stycket och som uppfyller de krav som anges där skall från och med den 1 januari 1992 anses vara registrerade hos Statens telenämnd. Förordning (1992:1726).
  Förarbeten
  Prop. 1990/91:87
  Omfattning
  upph. bil.; ändr. 1, 2, 2 a, 4, 7, 8 §§, rubr. närmast före 2 §; omtryck
  Ikraftträder
  1992-01-01

Förordning (1991:2045) om ändring i förordningen (1991:1791) om ändring i teleförordningen (1985:765)

Förordning (1992:896) om ändring i teleförordningen (1985:765)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1992. Utrustningar som är eller som skall anses vara registrerade hos Statens telenämnd skall från och med den 1 juli 1992 anses vara registrerade hos Telestyrelsen.
  Förarbeten
  Prop. 1991/92:100
  Omfattning
  upph. 3 §; ändr. 1, 2, 2 a §§, bil.
  Ikraftträder
  1992-07-02

Förordning (1992:897) om ändring i förordningen (1991:2045) om ändring i förordningen (1991:1791) om ändring i teleförordningen (1985:765)

Förordning (1992:1726) om ändring i förordningen (1992:897) om ändring i förordningen (1991:2045) om ändring i förordningen (1991:1791) om ändring i teleförordningen (1985:765)

  Omfattning
  ändr. ikrafttr.best. till 1992:897

Ändring, SFS 1993:598

  Omfattning
  upph.