Upphävd författning

Förordning (1985:780) om statsbidrag för vissa tillgänglighetsfrämjande åtgärder på kvartersmark

Version: 1985:780

Departement
Bostadsdepartementet
Utfärdad
1985-09-19
Ändring införd
SFS 1985:780
Ikraft
1985-11-12
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Enligt denna förordning kan bostadsstyrelsen lämna bidrag av statsmedel för att främja åtgärder som syftar till att ge personer vars rörelse- eller orienteringsförmåga är nedsatt till följd av ålder, sjukdom eller handikapp möjlighet att förflytta sig på kvartersmark och att använda befintliga friytor för utomhusvistelse. Förordning (1987:947).

2 §  Bidrag lämnas i mån av tillgång på medel för samordnade åtgärder som vidtas på kvartersmark för bostadsändamål.

[S2]Bidrag lämnas endast efter ansökan av kommunen.

3 §  Bidrag lämnas högst med ett belopp som motsvarar 30 procent av den kostnad för åtgärderna som bostadsstyrelsen godkänner. Förordning (1987:947).

4 §  Ansökan om bidrag skall ges in till bostadsstyrelsen.

[S2]Till ansökan skall fogas en redogörelse för de åtgärder som skall vidtas samt uppgift om de beräknade kostnaderna för att genomföra åtgärderna. Kommunen skall också förbinda sig att använda bidraget för de ändamål som styrelsen har godkänt. Förordning (1987:947).

5 §  Beviljat bidrag lämnas till kommunen som bestämmer hur det skall betalas ut.

6 §  Bostadsstyrelsens beslut i frågor enligt denna förordning får överklagas hos regeringen. Förordning (1987:947).

Ändringar

Förordning (1985:780) om statsbidrag för vissa tillgänglighetsfrämjande åtgärder på kvartersmark

Förordning (1987:947) om ändring i förordningen (1985:780) om statsbidrag för vissa tillgänglighetsfrämjande åtgärder på kvartersmark

    Omfattning
    ändr. 1, 3, 4 §§; ny 6 §
    Ikraftträder
    1987-12-01

Förordning (1990:213) om upphävande av förord- ningen (1985:780) om stats- bidrag för vissa tillgäng- lighetsfrämjande åtgärder på kvartersmark