Upphävd författning

Förordning (1986:265) om exportkreditgaranti

Departement
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1986-05-22
Ändring införd
SFS 1986:265
Ikraft
1986-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  För täckning av förlust i samband med export av varor och tjänster eller lagerhållning utomlands får statsgaranti (exportkreditgaranti) beviljas enligt denna förordning.

[S2]Med export av tjänster avses

 1. överlåtelse eller upplåtelse till utlandet av tillverkningsrättigheter, rätten till uppfinningar eller metoder för framställning av varor,
 2. överlåtelse eller upplåtelse till utlandet av tekniskt, medicinskt eller administrativt kunnande eller resultat av konsultativ verksamhet eller liknande tjänster,
 3. utförande av entreprenadarbete utomlands,
 4. uthyrning av varor till utlandet, om uthyrningen kan jämställas med försäljning.

2 §  Exportkreditgaranti får beviljas en näringsidkare för täckning av förlust

 1. i samband med av honom slutet avtal om export,
 2. i samband med lagerhållning utomlands av varor för försäljning eller av egendom avsedd att användas i samband med näringsidkarens fullgörande av sådant avtal om entreprenadarbete, konsultuppdrag eller liknande tjänster, som kan bli föremål för exportkreditgaranti,
 3. avseende sådan fordran i samband med export som näringsidkaren förvärvat genom köp från exportör i Sverige,
 4. i samband med ianspråktagande av säkerhet som näringsidkaren ställt eller låtit ställa för fullföljande av anbud, leverans eller betalning.

3 §  Exportkreditgaranti får även lämnas

 1. en långivare för täckning av förlust avseende lån i samband med export eller lagerhållning utomlands,
 2. den som ställt säkerhet för en näringsidkare för fullföljande av anbud, leverans eller betalning, för täckning av förlust i samband med ianspråktagande av den ställda säkerheten.

4 §  Garanti enligt 2 eller 3 § får inte utan medgivande av regeringen beviljas någon som inte är verksam i Sverige. Garanti som avses i 3 § 1 får dock beviljas för lån, som lämnas av en utländsk bank eller en annan utländsk långivare. Vidare får garanti beviljas ett utländskt garantiinstitut inom ramen för ömsesidigt verkande återförsäkringsavtal.

5 §  Endast om det finns särskilda skäl får garanti beviljas när export eller lagerhållning avser varor som inte är svenska. Detsamma gäller export av tjänster som inte är svenska.

[S2]Garanti som avses i 3 § 1 får inte utan medgivande av regeringen beviljas för lån, som lämnas till en näringsidkare som är verksam i Sverige.

6 §  Exportkreditgaranti får beviljas endast den som har gjort sig känd för redbarhet och som kan antas ha förutsättningar att genomföra den avsedda transaktionen och fullgöra sina skyldigheter som garantitagare.

7 §  Exportkreditgaranti får avse endast sådan förlust, som är föranledd av

 1. att köpare, låntagare eller annan gäldenär har underlåtit att fullgöra sina förpliktelser mot garantitagaren,
 2. att en myndighet i utlandet har infört moratorium eller opåräknat hindrat eller fördröjt export, import eller överföring av betalning eller vidtagit annan liknande åtgärd,
 3. att en myndighet i utlandet har beslutat om beslag eller liknande åtgärd,
 4. krig, inre oroligheter, naturkatastrof eller annan utomordentlig händelse i utlandet.

8 §  Garanti får inte avse sådan förlust enligt 7 § som garantitagaren själv har föranlett eller medverkat till.

[S2]Garanti får inte omfatta sådana förluster mot vilka skydd kan erhållas genom sedvanlig transport-, brand- eller stöldförsäkring eller på annat liknande sätt.

[S3]Om rätten till ersättning på grund av en garanti som har beviljats enligt 2 § 1 överlåts till någon som säkerhet vid finansiering av den export som omfattas av garantin, får garantin avse varje utebliven betalning från köparens sida.

9 §  Exportkreditgaranti får avse täckning av högst 90 procent eller, i särskilda fall, 95 procent av den uppkomna förlusten. Dock får garanti för förlust som avses i 8 § tredje stycket avse täckning av hela den uppkomna förlusten.

9 a §  Exportkreditgaranti avseende fordran får lämnas i svensk eller utländsk valuta.

[S2]Garanti i utländsk valuta får dock lämnas endast i sådan valuta som vanligen används i exportkrediter.

[S3]Endast om det finns särskilda skäl får garanti lämnas i utländsk valuta för kredit med kortare löptid än ett år. Förordning (1986:1019).

10 §  För exportkreditgaranti skall erläggas en premie, som är avpassad med hänsyn till olika inverkande omständigheter, såsom betalningsvillkor, förhållanden i importlandet och risker av annat slag samt administrationskostnader. För utfästelse om garanti får en avgift tas ut.

11 §  Ärenden enligt denna förordning prövas av exportkreditnämnden. Om ett ärende är av större vikt, får nämnden med eget yttrande hänskjuta ärendet till regeringens prövning. Förordning (1988:1374).

12 §  Beslut av exportkreditnämnden enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar

Förordning (1986:265) om exportkreditgaranti

  Ikraftträder
  1986-07-01

Förordning (1986:1019) om ändring i förordningen (1986:265) om exportkredit- garanti

  Förarbeten
  Prop. 1986/87:23
  Omfattning
  ändr. 11 §; ny 9 a §
  Ikraftträder
  1987-01-01

Förordning (1988:1374) om ändring i förordningen (1986:265) om exportkredit- garanti

  Omfattning
  ändr. 11 §
  Ikraftträder
  1989-01-01

Ändring, SFS 1990:113

  Omfattning
  upph.