Upphävd författning

Förordning (1986:574) om statsbidrag till fristående särskolor

Version: 1986:574

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1986-06-11
Ändring införd
SFS 1986:574
Ikraft
1986-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna förordning gäller sådana skolor med enskild huvudman som motsvarar landstingskommunernas grundsärskolor, träningsskolor eller yrkessärskolor (fristående särskolor).

[S2]Med redovisningsår avses i förordningen tiden den 1 juli--den 30 juni nästa kalenderår.

2 §  Om huvudmannen för en fristående särskola redovisningsåret 1985/86 har fått bidrag för skolan enligt kungörelsen (1968:350) angående statsbidrag till omsorger om vissa psykiskt utvecklingsstörda, har huvudmannen rätt att för senare redovisningsår få bidrag enligt förordningen (1986:188) om statsbidrag till driftkostnader för särskolan m. m. Därvid skall föreskrifterna i 3--5 §§ gälla som villkor för bidraget.

3 §  En fristående grundsärskola eller träningsskola skall vara godkänd enligt 9 kap. 3 § skollagen (1985:1100).

4 §  En fristående yrkessärskola skall stå under skolöverstyrelsens och länsskolnämndens tillsyn.

5 §  Särskoleförordningen (1986:573) skall tillämpas. Därvid skall huvudmannen fullgöra de uppgifter som enligt förordningen ankommer på den lokala styrelsen.

[S2]Särskoleförordningens föreskrifter om personal med statligt reglerad anställning skall dock tillämpas endast i fall där den fristående skolan har sådan personal.

Ändringar

Förordning (1986:574) om statsbidrag till fristående särskolor

    Ikraftträder
    1986-07-01

Ändring, SFS 1988:740

    Omfattning
    upph.