Inaktuell version

Lag (1989:152) om underrättelseskyldighet m.m. när utlänningar är berövade friheten

Departement
Justitiedepartementet Å
Utfärdad
1989-04-13
Ändring införd
SFS 1989
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Övrigt
Bilagan inte med här.

1 §  Om en utlänning berövas friheten efter beslut av en myndighet, skall den som ansvarar för verkställigheten av beslutet på begäran av utlänningen utan dröjsmål underrätta hans hemlands konsulat om frihetsberövandet samt vidarebefordra meddelanden från honom till konsulatet.

[S2]När en utlänning har berövats friheten skall han utan dröjsmål upplysas om sin rätt att begära att konsulatet skall underrättas om frihetsberövandet och om sina möjligheter att få meddelanden till konsulatet vidarebefordrade.

2 §  Om den som är berövad friheten inte motsätter sig det, skall hans hemlands konsul beredas tillfälle att besöka honom, samtala och brevväxla med honom samt se till att han får hjälp att ta tillvara sin rätt.

3 §  Vid tillämpningen av 1 och 2 §§ skall iakttagas vad som i lag eller annan författning annars är föreskrivet om rätt för den som är berövad friheten att ta emot besök eller att skriftligen eller muntligen utväxla meddelanden.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1989:152) om underrättelseskyldighet m.m. när utlänningar är berövade friheten

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1989. I den mån artikel 19 i konsularkonventionen den 14 mars 1952 med Storbritannien, artikel 26 i konsularkonventionen den 5 mars 1955 med Frankrike, artikel 39 i eller första protokollet till konsularkonventionen den 30 november 1967 med Sovjetunionen eller artikel 16 i konsularkonventionen den 12 februari 1974 med Rumänien innehåller regler om underrättelseskyldighet och, såvitt gäller Storbritannien, besöksrätt som går längre än den nya lagens bestämmelser, tillämpas i stället de reglerna. Artiklarna och protokollet återges i bilagan till denna lag.
  Förarbeten
  Prop. 1988/89:74
  Ikraftträder
  1989-07-01

Lag (2014:258) om ändring i lagen (1989:152) om underrättelseskyldighet m.m. när utlänningar är berövade friheten

Förarbeten
Rskr. 2013/14:222, Prop. 2013/14:157, Bet. 2013/14:JuU26
Omfattning
ändr. 1 §
CELEX-nr
32012L0013
Ikraftträder
2014-06-01