Inaktuell version

Förordning (1990:1327) om ränta för år 1991 på vissa statslån till bostadsbyggande m.m.

Version: 1990:1327

Departement
Inrikesdepartementet
Utfärdad
1990-12-13
Ändring införd
SFS 1990:1327
Ikraft
1991-01-01
Tidsbegränsad
1992-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen föreskriver följande.
För år 1991 skall räntesatsen för nedan angivna lån vara 13,90 procent:
 1. lån enligt bostadsfinansieringsförordningen (1974:946) till den del 35 § första stycket förordningen, i paragrafens lydelse före den 1 juli 1985, tillämpas på lånet,
 2. lån enligt bostadslånekungörelsen (1967:552) till den del 30 § första stycket kungörelsen tillämpas på lånet,
 3. lån eller lånedel som avses i punkt 5 första stycket övergångsbestämmelserna till nämnda kungörelse,
 4. lån eller lånedel varpå ränta till följd av punkt 7 samma övergångsbestämmelser utgår enligt 30 § första stycket kungörelsen,
 5. lån enligt räntelånekungörelsen (1967:553),
 6. lån enligt förbättringslåneförordningen (1980:261) till den del 12 § andra stycket förordningen tillämpas på lånet samt förbättringslån i fall som avses i 11 § tredje stycket och 13 § andra stycket kungörelsen (1962:538) om förbättringslån,
 7. lån som efter utgången av år 1967 har beviljats enligt tomträttslånekungörelsen (1965:905),
 8. lån enligt kungörelsen (1968:227) om markförvärvslån till kommun,
 9. lån som efter utgången av år 1967 har beviljats enligt kungörelsen (1966:173) om statsbidrag och lån till barnstugor,
 10. lån och förskott på lån som har beviljats enligt förordningen (1976:260) om hyresförlustlån eller kungörelsen (1972:760) om lån avseende kostnader för outhyrda lägenheter,
 11. lån enligt kungörelsen (1973:400) om statligt stöd till allmänna samlingslokaler,
 12. lån enligt förordningen (1981:590) om lån till energibesparande åtgärder i kommunala och landstingskommunala byggnader m. m., förordningen (1979:816) om statligt stöd till energibesparande åtgärder i kommunala och landstingskommunala byggnader m. m., förordningen (1977:332) om statligt stöd till energibesparande åtgärder i bostadshus m. m. eller kungörelsen (1974:252) om statligt stöd till energibesparande åtgärder i bostadshus,
 13. lån enligt förordningen (1978:992) om lån för underhåll av vissa bostadshus,
 14. lån enligt förordningen (1981:1123) om lån för förvärv från staten av bostadsfastigheter för permanent bruk, om lånet har betalats ut före den 1 juli 1985,
 15. lån enligt förordningen (1982:541) om lån till grundavgiften vid ombildning av hyresrätt till bostadsrätt,
 16. lån enligt förordningen (1982:644) om lån för byggnadstekniska åtgärder i bostadshus eller förordningen (1981:473) med samma namn som har betalats ut före den 1 juli 1985, till den del 35 § första stycket bostadsfinansieringsförordningen (1974:946), i paragrafens lydelse före den 1 juli 1985, tillämpas på lånet,
 17. lån enligt förordningen (1982:1286) om statlig hyresförlustgaranti,
 18. lån enligt 3 § förordningen (1982:1272) om statligt lånestöd m. m. till särskilda åtgärder i bostadsområden med outhyrda lägenheter, förordningen (1976:257) om lån för förvärv av egnahemsfastighet i vissa fall eller förordningen (1984:614) om lån för förvärv av vissa fastigheter som har förköpts enligt förköpslagen (1967:868), om lånet har betalats ut före den 1 juli 1985,
 19. lån som avses i förordningen (1986:82) om ränta och amortering m. m. i fråga om vissa statliga tilläggslån till kulturhistoriskt värdefull bebyggelse eller förordningen (1983:1021) om tilläggslån för ombyggnad av bostadshus m. m.,
 20. lån som avses i förordningen (1990:916) om vissa lån till forskningsinriktat experimentbyggande.

Ändringar

Förordning (1990:1327) om ränta för år 1991 på vissa statslån till bostadsbyggande m.m.

  Ikraftträder
  1991-01-01