Upphävd författning

/r1/ Förordning (1990:564) om statsbidrag till en särskild studiekampanj om den offentliga sektorn;

Version: 1990:564

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1990-05-31
Ändring införd
SFS 1990:564
Ikraft
1990-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
/r3/ Inledande bestämmelser

1 §  I denna förordning meddelas föreskrifter om statsbidrag till en särskild studiekampanj som syftar till att få fler medborgare att engagera sig i arbetet med att förnya den offentliga sektorn.

2 §  Ett studieförbund kan få särskilt statsbidrag till studiekampanjen, om förbundet har rätt till statsbidrag enligt förordningen (1981:518) om statsbidrag till studiecirklar m. m. och kampanjen bedrivs genom anordnande av studiecirklar inom ramen för studiecirkelverksamhetens allmänna mål och riktlinjer.

[S2]Det särskilda statsbidraget lämnas, inom en ram av 10 milj. kr., dels med 75 kr. för varje studietimme, dels med ett bidrag till förbundens centrala organisationskostnader.

3 §  Den verksamhet som bedrivs med det särskilda statsbidraget får anordnas under redovisningsåren 1990/91 och 1991/92.

4 §  Det särskilda statsbidraget fördelas av skolöverstyrelsen mellan studieförbunden med utgångspunkt i de relativa andelar som studieförbunden redovisat enligt 24--26 a §§ förordningen (1981:518) om statsbidrag till studiecirklar m. m. under de tre senaste redovisningsåren.

[S2]Av bidraget skall en viss andel, dock lägst 100 000 kr., lämnas till varje studieförbund för centrala organisationskostnader.

[S3]/r3/ Villkor

5 §  För denna studiecirkelverksamhet gäller, om inte annat föreskrivs, bestämmelserna i förordningen (1981:518) om statsbidrag till studiecirklar m. m.

6 §  Verksamheten skall bedrivas inom ramen för den ordinarie studiecirkelverksamheten.

[S2]/r3/ Särskilda föreskrifter

7 §  I stället för bestämmelserna i 35 § förordningen (1981:518) om statsbidrag till studiecirklar m. m. gäller följande.

[S2]Skolöverstyrelsen får lämna förskott till studieförbunden på de bidrag som lämnas enligt denna förordning.

[S3]/r3/ Överklagande m. m.

8 §  Skolöverstyrelsens beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

9 §  Skolöverstyrelsen meddelar de närmare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

Ändringar

Förordning (1990:564) om statsbidrag till en särskild studiekampanj om den offentliga sektorn

    Ikraftträder
    1990-07-01

Ändring, SFS 1991:977

    Omfattning
    upph.