Upphävd författning

Lag (1990:578) om särskilt bidrag till kommuner m.fl.

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1990-06-14
Ändring införd
SFS 1990:578
Ikraft
1991-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Statsbidrag utgår till kommun och landsting för att kompensera kommunen och landstinget för de ökade kostnader som till följd av bestämmelserna om mervärdesskatt uppkommer vid upphandling i jämförelse med egen verksamhet inom sjukvård, tandvård, social omsorg och utbildning. Sådant bidrag till kommun och landsting utgår även då kommunen och landstinget lämnar bidrag till näringsidkare för dennes verksamhet inom nämnda områden.

[S2]Statsbidrag enligt första stycket utgår alltid då en kommun eller ett landsting lämnar bidrag eller annan ersättning till sådant kommunalförbund som avses i kommunalförbundslagen (1985:894), om förbundets verksamhet inte medför skattskyldighet enligt mervärdesskattelagen (1994:200).

[S3]Statsbidrag enligt första stycket lämnas också till ett kommunalförbund eller ett beställarförbund som bedriver försöksverksamhet enligt lagen (1994:566) om lokal försöksverksamhet med finansiell samordning mellan socialförsäkring, hälso- och sjukvård och socialtjänst för att kompensera förbundet för de ökade kostnader som till följd av bestämmelserna om mervärdesskatt uppkommer vid upphandling från annan än kommun och landsting i jämförelse med kommunens och landstingets verksamhet inom sjukvård, tandvård och social omsorg. Lag (1994:1110).

2 §  Bidragsbeloppet beräknas enligt schablon. Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om schablonberäkningen och om förfarandet för ansökan om bidrag.

3 §  Skattemyndigheten beslutar om bidrag. Dess beslut överklagas till riksskatteverket. Riksskatteverkets beslut får inte överklagas.

Ändringar

Lag (1990:578) om särskilt bidrag till kommuner m.fl.

Lag (1990:1154) om ändring i lagen (1990:578) om särskilt bidrag till kommuner

Lag (1994:221) om ändring i lagen (1990:578) om särskilt bidrag till kommuner

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:170, Prop. 1993/94:99, Bet. 1993/94:SkU29
  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1994-07-01

Lag (1994:1110) om ändring i lagen (1994:221) om ändring i lagen (1990:578) om särskilt bidrag till kommuner

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:454, Prop. 1993/94:150, Bet. 1993/94:FiU20
  Omfattning
  ändr. 1 § i 1994:221

Lag (1994:1111) om ändring i lagen (1990:578) om särskilt bidrag till kommuner

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:454, Prop. 1993/94:150, Bet. 1993/94:FiU20
  Omfattning
  ändr. författningsrubr.
  Ikraftträder
  1994-07-01

Ändring, SFS 1994:1799

  Omfattning
  upph.