Upphävd författning

Förordning (1990:708) om koldioxidskatt

Version: 1990:708

Departement
Finansdepartementet S6
Utfärdad
1990-06-14
Ändring införd
SFS 1990:708
Ikraft
1991-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Vid registrering enligt 3 § första stycket lagen (1990:582) om koldioxidskatt är 1 § förordning (1964:351) om allmän energiskatt tillämplig och vid registrering enligt 3 § andra stycket nämnda lag är 1 § förordningen (1981:432) om bensinskatt tillämplig.

2 §  Beskattningsmyndigheten skall i fråga om skattepliktiga bränslen snarast möjligt underrätta generaltullstyrelsen om verkställda registreringar och avregistreringar. Förordning (1993:499).

3 §  Föreskrifter om införsel till landet av skattepliktigt bränsle meddelas av generaltullstyrelsen efter samråd med riksskatteverket.

Ändringar

Förordning (1990:708) om koldioxidskatt

  Ikraftträder
  1991-01-01

Förordning (1993:499) om ändring i förordningen (1990:708) om koldioxidskatt

  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:336, Prop. 1992/93:196, Bet. 1992/93:SkU28
  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1993-07-01

Ändring, SFS 1994:1784

  Omfattning
  upph.