Inaktuell version

Lag (1991:1510) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Barbados

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1991-11-28
Ändring införd
SFS 1991
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Övrigt
Bilagan inte med här.

1 §  Det avtal för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt beträffande skatter på inkomst som Sverige och Barbados undertecknade den 1 juli 1991 skall gälla som lag här i landet.

[S2]Avtalets innehåll framgår av bilaga till denna lag.

2 §  Avtalets beskattningsregler skall tillämpas endast i den mån dessa medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle föreligga.

3 §  Om en person som är bosatt i Sverige förvärvar inkomst som enligt bestämmelserna i artikel 20 i avtalet beskattas endast i Barbados skall sådan inkomst inte tas med vid taxeringen i Sverige. Taxeras personen i fråga till statlig inkomstskatt för annan inkomst som är att hänföra till förvärvsinkomst skall dock följande iakttas. Först uträknas den statliga inkomstskatt som skulle ha påförts om den skattskyldiges hela förvärvsinkomst beskattats endast i Sverige. Därefter fastställs hur stor procent den sålunda uträknade skatten utgör av hela den beskattningsbara inkomst på vilken skatten beräknats. Med den därmed erhållna procentsatsen tas skatt ut på den förvärvsinkomst som skall beskattas i Sverige. Förfarandet skall användas endast om detta leder till högre skatt.

Ändringar

Lag (1991:1510) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Barbados

Lag (2011:1347) om ändring i lagen (1991:1510) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Barbados

Förarbeten
Rskr. 2011/12:29, Prop. 2010/11:166, Bet. 2011/12:SkU4
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2012-01-01

Lag (2012:646) om ändring i lagen (1991:1510) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Barbados

Förarbeten
Rskr. 2012/13:13, Prop. 2011/12:169, Bet. 2012/13:SkU5
Omfattning
ändr. 1, 2 §§, bil.
Ikraftträder
2012-12-31

Förordning (2012:773) om ikraftträdande av lagen (2012:646) om ändring i lagen (1991:1510) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Barbados

Omfattning
ikrafttr. av 2012:646