Upphävd författning

Förordning (1992:516) med instruktion för Försvarets förvaltningshögskola

Version: 1992:516

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1992-05-27
Ändring införd
SFS 1992:516
Ikraft
1992-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Övrigt
Rättelseblad SFS 1992:516 har iakttagits.

Uppgifter

1 §  Försvarets förvaltningshögskola har till uppgift att bedriva utbildning av civila och militära chefer samt annan personal vid myndigheter inom Försvarsdepartementets verksamhetsområde i fråga om allmän administration, personal-, ekonomi-, materiel-, fortifikations- och fastighetsadministration samt inom underhålls- och förnödenhetsområdena.

[S2]Skolan får även genomföra utbildning för övriga delar av totalförsvaret.

2 §  Försvarets förvaltningshögskola skall också bedriva forskning, metodikstudier och utvecklingsarbete inom sitt utbildningsområde.

3 §  Skolan får ta ut avgift för sin verksamhet.

Verksförordningens tillämpning

4 §  Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på Försvarets förvaltningshögskola med undantag av 18, 19, 23 och 24 §§. Förordning (1993:1182).

Myndighetens ledning

5 §  Chef för Försvarets förvaltningshögskola är skolchefen.

[S2]När skolchefen inte är i tjänst sköts hans uppgifter av den tjänsteman som han bestämmer.

Styrelsen

6 §  Styrelsen för Försvarets förvaltningshögskola består av högst elva ledamöter, skolchefen medräknad. En av ledamöterna är ordförande och en är vice ordförande.

[S2]Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

Personalföreträdare

7 §  Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på Försvarets förvaltningshögskola.

Styrelsens ansvar och uppgifter

8 §  Utöver vad som anges i 13 § verksförordningen (1987:1100) skall styrelsen pröva följande frågor enligt lagen (1976:600) om offentlig anställning:

 1. skiljande från anställning på grund av personliga förhållanden, dock inte i fråga om provanställning,
 2. disciplinansvar,
 3. åtalsanmälan,
 4. avstängning och läkarundersökning.

[S2]Styrelsen skall också besluta om allmän inriktning av utbildningen vid skolan samt i viktigare frågor om forskning, metodikstudier och utveckling.

Tjänstetillsättning m. m.

9 §  Skolchefen förordnas av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Andra tjänster tillsätts av myndigheten.

10 §  Andra styrelseledamöter än skolchefen utses av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Regeringen utser ordförande. Styrelsen utser vice ordförande inom sig. Förordnandena ges för en bestämd tid.

Ändringar

Förordning (1992:516) med instruktion för Försvarets förvaltningshögskola

  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1993:1182) om ändring i förordningen (1992:516) med instruktion för Förvarets förvaltningshögskola

  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1994-01-01

Ändring, SFS 1994:713

  Omfattning
  upph.