Upphävd författning

Förordning (1992:851) med instruktion för Statens beredning för utvärdering av medicinsk metodik;

Version: 1992:851

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1992-06-11
Ändring införd
SFS 1992:851
Ikraft
1992-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
/r3/ Uppgifter

1 §  Statens beredning för utvärdering av medicinsk metodik har till uppgift att för hela landet utvärdera tillämpade och nya medicinska metoder ur medicinskt, ekonomiskt, socialt och etiskt perspektiv.

[S2]Beredningen skall sammanställa utvärderingarna på ett enkelt och lättfattligt sätt som gör det möjligt för sjukvårdshuvudmännen och andra berörda att tillägna sig den kunskap som vunnits. Beredningen skall dokumentera hur denna kunskap har använts och vilka resultat som nåtts.

[S3]/r3/ Sammansättning

2 §  Beredningens styrelse består av högst nio personer. En av ledamöterna är ordförande.

[S2]/r3/ Organisation

3 §  Vid beredningen finns ett kansli som leds av en chef.

4 §  Vid beredningen finns en expertgrupp som beredningen beslutar om.

[S2]/r3/ Verksförordningens tillämpning

5 §  Bestämmelserna i verksförordningen (1987:1100) skall med undantag av 3, 20--22 och 25 §§ tillämpas på beredningen.

6 §  Styrelsen har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges i 4--7, 9, 10 och 13 §§verksförordningen (1987:1100).

[S2]/r3/ Ärendenas handläggning

7 §  Styrelsen avgör sina ärenden vid sammanträde om inte annat följer av andra stycket.

[S2]Styrelsen får i arbetsordningen eller i särskilda beslut överlämna till tjänsteman eller till ett beredande eller rådgivande organ att avgöra ärenden som inte behöver prövas av styrelsen.

8 §  Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

[S2]När ärenden av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande.

9 §  Om ett ärende är så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden mellan ordföranden och minst så många ledamöter som behövs för beslutförhet.

[S2]Om detta förfarande inte är lämpligt, får ordföranden ensam avgöra ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen.

10 §  Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller i särskilda beslut får det dock medges att ärenden som avgörs enligt 7 § andra stycket inte behöver föredras.

11 §  I förordningen (1978:592) om vissa medbestämmandefrågor i statlig tjänst m. m. finns föreskrifter om rätten att besluta i vissa frågor.

12 §  I arbetsordningen eller i särskilda beslut skall det bestämmas vem som får begära in förklaringar, upplysningar eller yttranden i ärenden.

[S2]/r3/ Tjänstetillsättningar m. m.

13 §  Styrelsens ordförande och övriga ledamöter förordnas av regeringen för en bestämd tid.

14 §  Ledamöterna i expertgruppen utses av styrelsen.

15 §  Chefen för kansliet förordnas av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Andra tjänster tillsätts av beredningen.

Ändringar

Förordning (1992:851) med instruktion för Statens beredning för utvärdering av medicinsk metodik

    Ikraftträder
    1992-07-01

Ändring, SFS 1996:608

    Omfattning
    upph.