Upphävd författning

Lag (1993:5) om inkomstskatteregler vid statligt stöd till vissa kreditinstitut

Departement
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1993-01-07
Ändring införd
SFS 1993:5
Ikraft
1993-02-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Vid tillämpning av lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt utgör statligt stöd till kreditinstitut skattepliktig intäkt av näringsverksamhet för kreditinstitutet om återbetalning kan komma i fråga endast enligt bestämmelserna om vinstutdelning i 12 kap.aktiebolagslagen (1975:1385) eller 9 kap.bankaktiebolagslagen (1987:618). Återbetalning av sådant stöd utgör avdragsgill kostnad för kreditinstitutet.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1993:5) om inkomstskatteregler vid statligt stöd till vissa kreditinstitut

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 februari 1993 och tillämpas i fråga om stöd som lämnas efter den 18 december 1992.
  Förarbeten
  Prop. 1992/93:135, Bet. 1992/93:NU16
  Ikraftträder
  1993-02-01

Ändring, SFS 1999:1230

Omfattning
upph.