Upphävd författning

Förordning (1993:555) om statligt stöd till skogsbruket

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1993-06-03
Ändring införd
SFS 1993
Upphäver
Förordning (1979:792) om statligt stöd till skogsbruket
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Statligt stöd till skogsbruket får lämnas enligt denna förordning i form av

 1. statsbidrag till natur- och kulturmiljövårdsåtgärder,
 2. statsbidrag till anläggning och vård av ädellövskog.

2 §  Bidrag får lämnas till

 1. natur- och kulturmiljövårdsåtgärder som går utöver skogsvårdslagens krav,
 2. skogsodling med lövskog som är av värde för natur- och kulturmiljövården på mark som tagits ur jordbruksproduktion.

[S2]Bidrag lämnas med högst ett belopp som motsvarar 70 procent av den godkända kostnaden för åtgärden.

3 §  Bidrag till anläggning och vård av ädellövskog får lämnas till

 1. fullständiga åtgärder för anläggning av ädellövskog med högst 80 procent av den godkända kostnaden för åtgärden,
 2. röjning av plantskog eller ungskog med högst 60 procent av den godkända kostnaden för åtgärden,
 3. sådan utsyning av ädellövskog som utförs av Skogsvårdsstyrelsen med ett belopp motsvarande styrelsens hela kostnad för åtgärden,
 4. sådan rådgivning angående skötsel av ädellövskog som lämnas av Skogsvårdsstyrelsen med ett belopp motsvarande styrelsens hela kostnad för åtgärden.

4 §  Frågor om bidrag enligt denna förordning prövas av Skogsvårdsstyrelsen.

[S2]Vid prövningen skall hänsyn tas till naturvårdens och andra allmänna intressen.

5 §  Ett beslut att bevilja bidrag skall förenas med villkor om att sökanden

 1. inom viss tid utför det arbete som avses med bidraget,
 2. underkastar sig den kontroll i fråga om arbetets utförande som Skogsvårdsstyrelsen bestämmer,
 3. följer de villkor och föreskrifter i övrigt som Skogsvårds- styrelsen bestämmer.

6 §  För bidrag enligt denna förordning gäller i övrigt förordningen (1988:764) om statligt stöd till näringslivet med undantag av 2, 4 och 8 §§.

7 §  Kalkning av skogsmark utförs inom ramen för en försöksverksamhet som leds av Skogsstyrelsen. Som villkor härför gäller att berörd markägare svarar för 20 procent av den beräknade kostnaden för kalkningen.

[S2]Frågor om kalkning av skogsmark prövas av Skogsstyrelsen eller, efter bemyndigande av Skogsstyrelsen, av Skogsvårdsstyrelsen.

8 §  Skogsvårdsstyrelsens beslut enligt denna förordning får överklagas hos Skogsstyrelsen.

[S2]Skogsstyrelsens beslut får inte överklagas.

9 §  Ytterligare föreskrifter om stöd enligt denna förordning meddelas av Skogsstyrelsen.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1993:555) om statligt stöd till skogsbruket

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft, i fråga om 1 § 2 och 3 § den 1 januari 1994, och i övrigt den 1 juli 1993.
  2. Genom förordningen upphävs förordningen (1979:792) om statligt stöd till skogsbruket. Äldre bestämmelser gäller dock fortfarande i fråga om stöd som har beviljats före den 1 juli 1993.
  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:352, Prop. 1992/93:226, Bet. 1992/93:JoU15
  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (2005:1161) om ändring i förordningen (1993:555) om statligt stöd till skogsbruket

Omfattning
ändr. 3, 4, 5, 7, 8 §§
Ikraftträder
2006-01-01

Ändring, SFS 2010:1879

Omfattning
upph.