Upphävd författning

Förordning (1993:982) om bostadsbidragsregister

Version: 1993:982

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1993-07-01
Ändring införd
SFS 1993:982
Ikraft
1993-09-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  För de ändamål som anges i 2 § skall Riksförsäkringsverket och de allmänna försäkringskassorna med hjälp av automatisk databehandling föra ett bostadsbidragsregister.

Registrets ändamål

2 §  Bostadsbidragsregistret får användas för

 1. handläggning av ärenden enligt lagen (1993:737) om bostadsbidrag,
 2. tillsyn, uppföljning, utvärdering och framställning av statistik beträffande ärenden om bostadsbidrag.

Registerinnehåll

3 §  Den som ansöker om bostadsbidrag och person som ingår i hans hushåll får registreras i bostadsbidragsregistret.

Personuppgifter m. m.

4 §  I bostadsbidragsregistret skall beträffande personer som avses i 3 § registreras uppgifter om

 1. personnummer, namn och civilstånd
 2. adress
 3. folkbokföringsadress

Bostadskostnad m. m.

5 §  I fråga om personer som avses i 3 § får i bostadsbidragsregistret registreras

 1. bostadens adress, storlek och typ.
 2. uppgifter till grund för beräkning av bostadskostnaden,
 3. förekomst av sådan särskild grund för beaktande av högre bostadskostnad som avses i 14 § tredje stycket och 17 § fjärde stycket lagen (1993:737) om bostadsbidrag.

Bidragsgrundande inkomster

6 §  I bostadsbidragsregistret får i fråga om personer som avses i 3 § registreras uppgifter om

 1. förvärvsinkomst enligt 2 § 1 lagen (1993:737) om bostadsbidrag,
 2. intäkt av kapital,
 3. annan inkomst som skall beaktas vid beräkning av bostadsbidrag,
 4. intäkt av kapital med undantag för realisationsvinst som avser annat än realisationsvinst vid avyttring av vissa marknadsnoterade fordringar.

[S2]För barn som ingår i hushållet får endast registreras uppgift enligt första stycket 2 och 4.

Utbetalning av bostadsbidrag

7 §  För utbetalning av bostadsbidraget får, utöver vad som ovan nämnts i bostadsbidragsregistret registreras uppgift om

 1. det bankkontonummer, postgironummer eller liknande som angetts av bidragstagaren,
 2. annan betalningsmottagares adress, bankkontonummer och postgironummer,
 3. för mycket utbetalt bostadsbidrag,
 4. beslutade, inbetalda och korrigerade belopp i återkravsärenden,
 5. förmåner som skall avräknas enligt 17 kap. 1 § lagen (1962:381) om allmän försäkring.

Övrigt

8 §  I bostadsbidragsregistret får anges försäkringskassas beslut i ärenden om bostadsbidrag och de bestämmelser som har tillämpats.

[S2]Bostadsbidragsregistret får även innehålla uppgifter om tidpunkter för registrerade förhållanden samt tekniska och administrativa uppgifter, om uppgifterna behövs för att tillgodose ändamålet med registret.

Utlämnande av uppgift

9 §  Utlämnande av uppgifter i bostadsbidragsregistret på medium för automatisk databehandling får ske för de ändamål och i den utsträckning som anges nedan till följande mottagare.

MottagareUppgifterÄndamål
BankUppgifter om bostadsbidragets storlek, personnummer, clearingnummer och kontonummerFör utbetalning av bostadsbidrag
Den som driver bankgiroverksamhetUppgifter om bostadsbidragets storlek, personnummer och bankgironummerFör utbetalning av bostadsbidrag
Den som driver postgiroverksamhetUppgifter om bostadsbidragets storlek, personnummer och postgironummerFör utbetalning av bostadsbidrag
Kommuns socialnämndUppgifter om bostadsbidragets storlek och bidragstagarens namn och personnummerFör beräkning av bidrag och avgifter enligt socialtjänstlagen (1980:620) samt för utbetalning av bidrag när kommunen är bidragsmottagare
SCBUppgifter om bidragsgrundande uppgifter och utbetalda bidragRiksomfattande statistik

Gallring

10 §  Gallring av registerinformation som inte behövs för handläggning av ett ärende om bostadsbidrag skall göras fem år efter det att uppgiften registrerades.

Information

11 §  De bidragssökande skall på lämpligt sätt ges information om registret. Informationen skall innehålla en beskrivning av de uppgifter som registret innehåller samt upplysning om

 1. ändamålet med registret,
 2. de sekretess- och säkerhetsbestämmelser som gäller för registret,
 3. rätten att få registerutdrag och rättelse till stånd enligt datalagen (1973:289),
 4. de begränsningar i fråga om utlämnande av uppgifter på medium för automatisk databehandling och bevarande av uppgifter som gäller för registret.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1993:982) om bostadsbidragsregister

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 september 1993 och gäller till utgången av år 1996.
  Ikraftträder
  1993-09-01

Ändring, SFS 1995:1016

  Omfattning
  upph.