Inaktuell version

Förordning (1994:246) om ersättning för vissa merkostnader och förluster med anledning av Tjernobylolyckan

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1994-04-14
Ändring införd
SFS 1994
Upphäver
Förordning (1987:64) om ersättning för merkostnader och förluster med anledning av Tjernobylolyckan till dem som för sitt uppehälle är beroende av fiske, jakt, bär- eller svampplockning
Förordning (1986:621) om ersättning till jordbruks-, trädgårds- och renskötselföretag samt till vissa fiskare med anledning av Tjernobylolyckan
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

1 §  Ersättning av statsmedel får i mån av tillgång på medel lämnas enligt denna förordning för merkostnader och förluster på grund av radioaktivt nedfall i Sverige med anledning av reaktorhaveriet i Tjernobyl.

2 §  Ersättning lämnas för merkostnader och förluster till följd av åtgärder som har vidtagits i syfte att förebygga hälsorisker från livsmedel, om åtgärden har ett direkt och påtagligt samband med Tjernobylolyckan.

[S2]Om det inte finns särskilda skäl, lämnas ersättning för kasserat kött endast under förutsättning att åtgärder vidtagits för att nedbringa kostnaderna eller förlusterna.

3 §  Ersättning får lämnas till

 1. jordbruksföretag,
 2. renskötselföretag och
 3. den som helt eller delvis försörjer sig på att fiska till husbehov eller för försäljning.

4 §  Ersättningsbelopp får betalas ut i förskott.

[S2]När den slutliga ersättningen fastställs, skall förskottsbetalning avräknas.

5 §  Frågor om ersättning prövas av Statens jordbruksverk eller, efter verkets bemyndigande, av länsstyrelsen.

[S2]Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

6 §  Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om ersättning enligt denna förordning.

 • STFS 2007:5: Föreskrifter om ersättning till renskötselföretag för vissa merkostnader och förluster med anledning av Tjernobylolyckan
 • STFS 2009:1: Föreskrifter om ändring i Sametingets föreskrifter (STFS 2007:5) om ersättning till renskötselföretag för vissa merkostnader och förluster med anledning av Tjernobylolyckan

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1994:246) om ersättning för vissa merkostnader och förluster med anledning av Tjernobylolyckan

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1994.
  2. Genom förordningen upphävs förordningen (1986:621) om ersättning till jordbruks-, trädgårds- och renskötselföretag samt till vissa fiskare med anledning av Tjernobylolyckan och förordningen (1987:64) om ersättning för merkostnader och förluster med anledning av Tjernobylolyckan till dem som för sitt uppehälle är beroende av fiske, jakt, bär- eller svampplockning.
  3. För merkostnader och förluster som uppkommit före den 1 juli 1994 gäller äldre bestämmelser.
  4. I fråga om överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet gäller äldre föreskrifter.
  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:186, Prop. 1993/94:100, Bet. 1993/94:BoU11
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (2006:1360) om ändring i förordningen (1994:246) om ersättning för vissa merkostnader och förluster med anledning av Tjernobylolyckan

Omfattning
ändr. 5, 6 §§
Ikraftträder
2007-01-01