Inaktuell version

Lag (1995:732) om skydd för gravfriden vid vraket efter

Departement
Justitiedepartementet L5
Utfärdad
1995-06-08
Ändring införd
SFS 1995
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  I denna lag finns bestämmelser till skydd för gravfriden i vraket efter passagerarfartyget Estonia och i ett anslutande område i Östersjön. Det skyddade området är rektangulärt och har, enligt det geodetiska referenssystemet World Geodetic System 1984 (WGS 84), följande positioner som hörn.

[S2]1.59 grader 23,500 minuter nordlig bredd

[S3]21 grader 40,000 minuter östlig längd

[S4]2.59 grader 23,500 minuter nordlig bredd

[S5]21 grader 42,000 minuter östlig längd

[S6]3.59 grader 22,500 minuter nordlig bredd

21 grader 42,000 minuter östlig längd

[S8]4.59 grader 22,500 minuter nordlig bredd

21 grader 40,000 minuter östlig längd

2 §  Dykning och annan undervattensverksamhet får inte bedrivas i vraket efter passagerarfartyget Estonia eller inom det område som anges i 1 § andra stycket. Förbudet gäller dock inte verksamhet som avser att täcka över eller skydda vraket eller att förhindra förorening av den marina miljön från vraket, om verksamheten bedrivs av en myndighet i Estland, Finland eller Sverige eller på uppdrag av en sådan myndighet.

3 §  Den som uppsåtligen bryter mot 2 § döms till böter eller fängelse i högst två år. För försök döms till ansvar enligt 23 kap.brottsbalken.

4 §  Föremål som någon har kommit över vid brott mot denna lag eller föremålets värde skall förklaras förverkat, om det inte är uppenbart oskäligt. Detsamma gäller ersättning som har lämnats till den som har begått ett sådant brott.

[S2]Egendom som har använts som hjälpmedel vid brott mot denna lag får förklaras förverkad, om det behövs för att förebygga brott eller om det annars finns särskilda skäl. I stället för egendomen kan dess värde förklaras förverkat.

Prop. 2004/05:135: I första stycket föreskrivs att föremål som någon har kommit över vid brott mot denna lag eller föremålets värde skall förklaras förverkat, om det inte är uppenbart oskäligt. Detsamma gäller ersättning som har lämnats till den som har begått ett sådant brott. Genom ändringen, som motiveras i avsnitt 9.5, utvidgas möjligheten att förverka till att även avse annat utbyte av brottet. Med utbyte avses detsamma som enligt ...

5 §  För brott mot denna lag döms vid svensk domstol, även om 2 kap.2 eller 3 §brottsbalken inte är tillämplig.

Ändringar

Lag (1995:732) om skydd för gravfriden vid vraket efter passagerarfartyget Estonia

    Förarbeten
    Rskr. 1994/95:377, Prop. 1994/95:190, Bet. 1994/95:JuU23
    Ikraftträder
    1995-07-01

Lag (2005:309) om ändring i lagen (1995:732) om skydd för gravfriden vid vraket efter passagerarfartyget Estonia

Förarbeten
Rskr. 2004/05:237, Prop. 2004/05:135, Bet. 2004/05:JuU31
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2005-07-01