Inaktuell version

Lag (1996:1157) om läkemedelskommittéer

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1996-11-28
Ändring införd
SFS 1996
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  I varje landsting skall det finnas en eller flera läkemedelskommittéer.

[S2]Landstinget bestämmer hur många sådana kommittéer som skall finnas och vilket organ inom landstinget som skall tillsätta en kommitté. Landstinget bestämmer också antalet ledamöter i varje kommitté och mandattiden för ledamöterna.

[S3]Vad som i denna lag sägs om landsting gäller även kommuner som inte ingår i ett landsting.

2 §  Varje läkemedelskommitté skall erbjuda företrädare för farmaceutisk och medicinsk expertis att på lämpligt sätt delta i kommitténs arbete.

3 §  En läkemedelskommitté skall genom rekommendationer till hälso- och sjukvårdspersonalen eller på annat lämpligt sätt verka för en tillförlitlig och rationell läkemedelsanvändning inom landstinget. Rekommendationerna skall vara grundade på vetenskap och beprövad erfarenhet.

4 §  Apoteksbolaget Aktiebolag har skyldighet att till läkemedelskommitté lämna uppgift om läkemedelsförskrivningar av personal vid vårdinrättning inom kommitténs verksamhetsområde och som registrerats enligt lagen (1996:1156) om receptregister.

[S2]Om kommittén finner att det förekommer brister i läkemedelsanvändningen inom verksamhetsområdet skall kommittén göra de påpekanden som behövs och vid behov erbjuda hälso- och sjukvårdspersonalen utbildning för att avhjälpa bristerna.

5 §  Varje läkemedelskommitté skall i den omfattning som behövs samverka med andra läkemedelskommittéer samt med berörda myndigheter, universitet och högskolor.

6 §  Landstinget skall utfärda ett reglemente med de föreskrifter om en läkemedelskommittés verksamhet och arbetsformer som behövs.

Ändringar

Lag (1996:1157) om läkemedelskommittéer

    Förarbeten
    Rskr. 1996/97:58, Prop. 1996/97:27, Bet. 1996/97:SoU5
    Ikraftträder
    1997-01-01

Lag (2009:371) om ändring i lagen (1996:1157) om läkemedelskommittéer

Förarbeten
Rskr. 2008/09:226, Prop. 2008/09:145, Bet. 2008/09:SoU21
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2009-07-01

Lag (2013:620) om ändring i lagen (1996:1157) om läkemedelskommittéer

Förarbeten
Rskr. 2012/13:279, Prop. 2012/13:128, Bet. 2012/13:SoU26
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2014-01-01

Lag (2013:1022) om ändring i lagen (2013:620) om ändring i lagen (1996:1157) om läkemedelskommittéer

Förarbeten
Rskr. 2013/14:75, Prop. 2013/14:24, Bet. 2013/14:SoU6
Omfattning
ändr. 4 § i 2013:620

Lag (2018:1213) om ändring i lagen (1996:1157) om läkemedelskommittéer

Förarbeten
Rskr. 2017/18:369, Prop. 2017/18:223, Bet. 2017/18:SoU35
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2020-06-01