Upphävd författning

Förordning (1996:148) med instruktion för Statens jordbruksverk

Version: 1996:148

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1996-03-07
Ändring införd
SFS 1996:148
Ikraft
1996-04-01
Upphäver
Förordning (1991:375) med instruktion för Statens jordbruksverk
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Verksamhetens mål

1 §  Statens jordbruksverk skall inom jordbrukets och rennäringens områden arbeta aktivt för en konkurrenskraftig, miljöanpassad och djurskyddsanpassad livsmedelsproduktion till nytta för konsumenterna.

[S2]Jordbruksverket skall

 • följa, utvärdera och hålla regeringen informerad om utvecklingen inom näringarna,
 • bistå regeringen och medverka i arbetet med internationella frågor och förhandlingar, och
 • medverka i Sveriges strävan att uppnå en från samhällsekonomisk synpunkt mer effektiv och miljöanpassad jordbrukspolitik inom EU.

[S3]Jordbruksverket skall vidta åtgärder i syfte att

 • säkerställa ett gott hälsotillstånd hos husdjuren och genomföra skärpta djurskyddskrav,
 • förebygga spridning av och bekämpa växtskadegörare och smittsamma djursjukdomar,
 • åstadkomma ett rikt och varierat odlingslandskap, bevara den biologiska mångfalden och se till att jordbrukets belastning på miljön blir så liten som möjligt,
 • skapa förutsättningar för ett livskraftigt jordbruk i mindre gynnade områden.

[S4]Jordbruksverket skall som fondkoordinator för EG-stöd

 • verka för enhetlighet och likabehandling,
 • svara för samtliga utbetalningar från jordbruksfonden genom centrala ADB-system som verket ansvarar för,
 • samordna länsstyrelsernas handläggning av EG-stöden till jordbruket,
 • inom berörda myndigheter bedriva internrevision av EG-stödens användning.

Särskilda uppgifter och befogenheter

2 §  Jordbruksverket ansvarar för distriktsveterinärorganisationen.

[S2]Jordbruksverket har tillsyn över

 • veterinärerna, med den begränsning som framgår av 3 § förordningen (1971:810) med allmän veterinärinstruktion,
 • avbytarverksamheten inom jordbruket, och
 • Skogs- och Lantbrukshälsan AB när det gäller bolagets handhavande av statliga medel för företagshälsovård inom jordbruket

3 §  Av beredskapsförordningen (1993:242) framgår att Jordbruksverket är ansvarig myndighet för funktionen Livsmedelsförsörjning m.m.

[S2]Verket skall i den mån det behövs samråda med Överstyrelsen för civil beredskap och övriga berörda totalförsvarsmyndigheter i frågor rörande beredskapsplaneringen.

4 §  Jordbruksverket får ta ut ersättning för tjänster som rör veterinär yrkesutövning och vattenhushållning.

Verksförordningens tillämpning

5 §  Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Jordbruksverket.

Myndighetens ledning

6 §  Jordbruksverkets generaldirektör är chef för verket.

Styrelsen

7 §  Generaldirektören är styrelsens ordförande.

Personalföreträdare

8 §  Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på Jordbruksverket.

Styrelsens ansvar och uppgifter

9 §  Styrelsen får överlåta till generaldirektören att besluta sådana föreskrifter som avses i 13 § 4 verksförordningen (1995:1322). Detta gäller dock inte föreskrifter som är av principiellt slag eller av större vikt.

Ärendenas handläggning

10 §  Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden mellan ordföranden och minst så många ledamöter som behövs för beslutförhet.

[S2]Om detta förfarande inte är lämpligt får generaldirektören ensam avgöra ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen.

Taxor

11 §  Jordbruksverket bemyndigas att fastställa taxor för

 1. verkets uppdragsverksamhet,
 2. avbytarverksamheten inom jordbruket,
 3. anslutningsavgift till företagshälsovården inom jordbruket.

[S2]Taxa som avses i första stycket 1 fastställs efter samråd med Riksrevisionsverket.

Ändringar

Förordning (1996:148) med instruktion för Statens jordbruksverk

  Ikraftträder
  1996-04-01

Ändring, SFS 1998:415

Omfattning
upph.