Inaktuell version

Lag (2000:1440) om inskränkning i landstingens rätt att överlämna driften av akutsjukhus till annan

Version: 2000:1440

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2000-12-18
Ändring införd
SFS 2000:1440
Ikraft
2001-01-01
Tidsbegränsad
2003-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Genom denna lag inskränks landstingens rätt enligt 3 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) att sluta avtal med någon annan om att utföra de uppgifter som landstingen ansvarar för enligt den lagen.

[S2]Vad som i denna lag sägs om landsting gäller även kommun som inte ingår i ett landsting.

2 §  Uppgiften att ansvara för driften av ett akutsjukhus får inte efter upphandling enligt lagen (1992:1528) om offentlig upphandling eller på annat sätt överlämnas till den som avser att driva verksamheten med syfte att skapa vinst åt ägare eller motsvarande intressent.

[S2]Med akutsjukhus förstås vårdinrättning som är inrättad för sluten vård och som har särskild akutmottagning för den som behöver omedelbar hälso- och sjukvård.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2000:1440) om inskränkning i landstingens rätt att överlämna driften av akutsjukhus till annan

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001 och gäller till utgången av år 2002. Lagen gäller inte akutsjukhus som vid ikraftträdandet drivs enligt avtal med landstinget.
Förarbeten
Rskr. 2000/01:122, Prop. 2000/01:36, Bet. 2000/01:SoU11
Ikraftträder
2001-01-01