Upphävd författning

Tillkännagivande (2000:688) om EG-förordningar med anledning av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner

Version: 2000:688

Departement
Utrikesdepartementet
Utfärdad
2000-08-17
Ändring införd
SFS 2000:688
Upphäver
Tillkännagivande (2000:554) om EG-förordningar med anledning av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen tillkännager enligt 15 § lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner att Europeiska gemenskapen har beslutat följande förordningar om ekonomiska sanktioner för vilka straffansvar gäller här i landet direkt enligt 8 § andra stycket samma lag.
 1. Rådets förordning (EEG) nr 3541/92 av den 7 december 1992 om förbud mot att tillmötesgå irakiska krav i samband med kontrakt och transaktioner som omfattas av FN:s säkerhetsråds resolution 661 (1990) och därmed förknippade resolutioner (EGT L 361, 10.12.1992, s. 1, Celex 31992R3541).
 2. Rådets förordning (EEG) nr 3275/93 av den 29 november 1993 om förbud mot att tillmötesgå krav i samband med kontrakt och transaktioner som omfattas av Förenta nationernas säkerhetsråds resolution 883 (1993) och därmed förknippade resolutioner (EGT L 295, 30.11.1993, s. 4, Celex 31993R3275).
 3. Rådets förordning (EG) nr 1264/94 av den 30 maj 1994 om förbud mot att fullgöra de haitiska myndigheternas krav vad avser avtal och transaktioner som omfattas av åtgärder enligt Förenta nationernas säkerhetsråds resolutioner 917 (1994), 841 (1993), 873 (1993) och 875 (1993) (EGT L 139, 2.6. 1994, s. 4, Celex 31994R1264).
 4. Rådets förordning (EG) nr 1733/94 av den 11 juli 1994 om förbud mot att fullgöra krav avseende avtal och transaktioner som omfattas av Förenta nationernas säkerhetsråds resolution 757 (1992) och därtill knutna resolutioner (EGT L 182, 16.7.1994, s. 1, Celex 31994R1733).
 5. Rådets förordning (EG) nr 2465/96 av den 17 december 1996 om avbrytande av de ekonomiska och finansiella förbindelserna mellan Europeiska gemenskapen och Irak (EGT L 337, 27.12.1996, s. 1, Celex 31996R2465).
 6. Rådets förordning (EG) nr 926/98 av den 27 april 1998 om att inskränka vissa ekonomiska förbindelser med Förbundsrepubliken Jugoslavien (EGT L 130, 1.5.1998, s. 1, Celex 31998R0926).
 7. Rådets förordning (EG) nr 1705/98 av den 28 juli 1998 om avbrytande av vissa ekonomiska förbindelser med Angola för att få "União Nacional para a Independência Total de Angola" (Unita) att uppfylla sina skyldigheter i fredsprocessen samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 2229/97 (EGT L 215, 1.8.1998, s. 1, Celex 31998R1705).
 8. Rådets förordning (EG) nr 1294/99 av den 15 juni 1999 om frysande av tillgångar och ett investeringsförbud avseende Förbundsrepubliken Jugoslavien och om upphävande av förordningarna (EG) nr 1295/98 och (EG) nr 1607/98 (EGT L 153, 19.6.1999, s. 63, Celex 31999R1294).
 9. Rådets förordning (EG) nr 2111/99 av den 4 oktober 1999 om förbud mot försäljning och leverans av olja och vissa petroleumprodukter till vissa delar av Förbundsrepubliken Jugoslavien och om upphävande av förordning (EG) nr 900/99 (EGT L 258, 5.10.1999, s. 12, Celex 31999R2111).
 10. Rådets förordning (EG) nr 2151/99 av den 11 oktober 1999 om införande av ett förbud mot flygningar mellan gemenskapens och Förbundsrepubliken Jugoslaviens territorier med undantag av Republiken Montenegros och Kosovoprovinsens och om upphävande av förordning (EG) nr 1064/99 (EGT L 264, 12.10.1999, s. 3, Celex 31999R2151).
 11. Rådets förordning (EG) nr 337/00 av den 14 februari 2000 om flygförbud och spärrande av tillgångar och andra finansiella medel beträffande talibanerna i Afghanistan (EGT L 43, 16.2.2000, s. 1, Celex 32000R0337).
 12. Rådets förordning (EG) nr 607/2000 av den 20 mars 2000 om att tillfälligt upphäva, under en begränsad period, rådets förordning (EG) nr 2151/1999 om införande av ett förbud mot flygningar mellan gemenskapens och Förbundsrepubliken Jugoslaviens territorier med undantag av Republiken Montenegro och Kosovoprovinsen, och om att ändra rådets förordningar (EG) nr 1294/1999 och (EG) nr 2111/1999 med avseende på betalningar och leveranser som hänför sig till flygningar under tiden för det tillfälliga upphävandet (EGT L 73, 22.3.2000, s. 4, Celex 32000R0607).
 13. Rådets förordning (EG) nr 1081/2000 av den 22 maj 2000 om förbud mot försäljning, leverans och export till Burma/Myanmar av utrustning som kan användas i det inre förtrycket eller för terrorhandlingar och om frysande av tillgångar som innehas av vissa personer med anknytning till viktiga offentliga tjänster i Burma/Myanmar (EGT L 122, 24.5.2000, s. 29, Celex 32000R1081).
 14. Rådets förordning (EG) nr 1745/2000 av den 3 augusti 2000 om import till gemenskapen av oslipade diamanter från Sierra Leone (EGT L 200, 8.8.2000, s. 21, Celex 32000R1745).
 15. Rådets förordning (EG) nr 1746/2000 av den 3 augusti 2000 om upphävande för ytterligare en begränsad tid av förordning (EG) nr 2151/1999 om införande av ett förbud mot flygningar mellan gemenskapens och Förbundsrepubliken Jugoslaviens territorier med undantag av Republiken Montenegros och Kosovoprovinsens och om ändring av förordning (EG) nr 607/2000 (EGT L 200, 8.8.2000, s. 24, Celex 32000R1746).

Ändringar

Tillkännagivande (2000:688) om EG-förordningar med anledning av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner

Förarbeten
Rskr. 1998/99:26, Prop. 1998/99:27, Bet. 1998/99:UU5

Ändring, SFS 2000:753

Omfattning
upph.