Inaktuell version

Förordning (2001:526) om de statliga myndigheternas ansvar för genomförandet av handikappolitiken

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2001-06-14
Ändring införd
SFS 2001
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Genomförandet av de handikappolitiska målen

1 §  Myndigheter under regeringen skall utforma och bedriva sin verksamhet med beaktande av de handikappolitiska målen.

[S2]Myndigheterna skall verka för att personer med funktionshinder ges full delaktighet i samhällslivet och jämlikhet i levnadsvillkor. Myndigheterna skall särskilt verka för att deras lokaler, verksamhet och information är tillgängliga för personer med funktionshinder. I detta arbete skall Förenta nationernas standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning delaktighet och jämlikhet vara vägledande.

Planering och samråd

2 §  Myndigheterna skall i arbetet med att göra myndigheternas lokaler, verksamhet och information mer tillgängliga för personer med funktionshinder genomföra inventeringar och utarbeta handlingsplaner. Denna skyldighet gäller dock inte om det är uppenbart att det inte behövs med hänsyn till verksamhetens art.

3 §  Myndigheterna skall, när det finns anledning till det, samråda med Handikappombudsmannen om hur insatser enligt denna förordning skall utformas.

Ändringar

Förordning (2001:526) om de statliga myndigheternas ansvar för genomförande av funktionshinderspolitiken

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:240, Prop. 1999/2000:79, Bet. 1999/2000:SoU14
Ikraftträder
2001-09-01

Förordning (2005:1081) om ändring i förordningen (2001:526) om de statliga myndigheternas ansvar för genomförandet av handikappolitiken

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2006-01-01

Förordning (2014:135) om ändring i förordningen (2001:526) om de statliga myndigheternas ansvar för genomförande av handikappolitiken

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2, 3 §§, rubr. närmast före 1 §
Ikraftträder
2014-05-01