Inaktuell version

Förordning (2003:248) om bidrag till lönekostnader inom

Version: 2003:248

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
2003-05-22
Ändring införd
SFS 2003
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Inledande bestämmelser

1 §  Bidrag enligt denna förordning får lämnas till lönekostnader för arbetsledare inom verksamheten kulturarvs-IT. Bidrag får endast lämnas till en lokal eller regional institution inom musei- eller arkivsektorn.

[S2]Vid fördelningen av bidrag skall målsättningen vara att stöd skall ges till en institution i varje län. Bestämmelserna i denna förordning gäller dock inte den verksamhet benämnd kulturarvs-IT som bedrivs vid Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna.

2 §  Med kulturarvs-IT avses verksamhet som har till syfte att

  1. öka tillgängligheten till kulturarvet, och
  2. erbjuda arbete till personer som avses i 29 § tredje stycket förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med arbetshandikapp.

Villkor för bidrag

3 §  Bidrag lämnas i mån av tillgång på medel.

[S2]Bidrag får lämnas för arbetsledare som ansvarar för minst fem anställda för vilka lönebidrag lämnas enligt 29 § tredje stycket förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med arbetshandikapp. Dessa anställda skall ha till uppgift att

  1. digitalisera och bearbeta museisamlingar eller arkivmaterial,
  2. söka i databaser, eller
  3. utföra annan informationstjänst.

Bidragets storlek

4 §  Bidrag lämnas högst med ett belopp som motsvarar lönekostnaden för en heltidsanställd arbetsledare per institution.

Beslutande myndighet

5 §  Frågor om bidrag enligt denna förordning prövas av Riksantikvarieämbetet.

Utbetalning och redovisning

6 §  Bidrag beviljas för ett år i sänder.

[S2]Riksantikvarieämbetet får besluta att ett beviljat bidrag inte skall betalas ut, om det kan antas att bidraget beviljats på grund av felaktiga uppgifter.

7 §  Den institution som har fått bidrag enligt denna förordning skall till Riksantikvarieämbetet lämna en redovisning av hur medlen har använts.

8 §  Riksantikvarieämbetet får besluta att kräva tillbaka bidrag om

  1. det har lämnats på grund av felaktiga uppgifter,
  2. det inte har använts för det ändamål det har beviljats för, eller
  3. redovisning som avses i 7 § inte har lämnats.

Bemyndigande

9 §  Riksantikvarieämbetet får meddela föreskrifter om verkställighet av denna förordning.

Överklagande

10 §  Riksantikvarieämbetets beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordningen (2003:248) om bidrag till lönekostnader inom verksamheten kulturarvs-it

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2003. Stöd får dock lämnas redan för tid från och med den 1 januari 2003.
Ikraftträder
2003-07-01

Förordning (2012:614) om ändring i förordningen (2003:248) om bidrag till lönekostnader inom verksamheten kulturarvs-IT

Omfattning
ändr. 2, 3 §§
Ikraftträder
2012-11-01

Förordning (2017:466) om ändring i förordningen (2003:248) om bidrag till lönekostnader inom verksamheten kulturarvs-IT

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2 §§
Ikraftträder
2017-07-01