Inaktuell version

Förordning (2004:987) om trängselskatt

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
2004-11-11
Ändring införd
SFS 2004
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-08

Tillämpningsområde och definitioner

1 §  Denna förordning gäller vid tillämpning av lagen (2004:629) om trängselskatt.

2 §  Uttryck som används i denna förordning har samma betydelse som i lagen (2004:629) om trängselskatt.

De beslutande myndigheternas uppgifter

Skatteverkets uppgifter

3 §  Skatteverket skall, utöver vad som framgår av lagen (2004:629) om trängselskatt,

  1. samordna kontrollen av trängselskatt, och
  2. fastställa formulär som behövs för tillämpningen av lagen om trängselskatt.

[S2]Skatteverket får meddela de föreskrifter som behövs för debitering och betalning av trängselskatt.

[S3]Skatteverkets uppgifter enligt första stycket 2 och andra stycket skall utföras efter samråd med Vägverket.

Vägverkets uppgifter

4 §  Vägverket skall, utöver vad som framgår av lagen (2004:629) om trängselskatt och förordningen (2001:650) om vägtrafikregister, svara för

  1. att återbetalning sker i enlighet med beskattningsmyndighetens beslut enligt 18 § lagen om trängselskatt, och
  2. att en obetald fordran lämnas för indrivning enligt 23 § lagen om trängselskatt.

[S2]Vägverkets uppgifter enligt första stycket utförs för Skatteverkets räkning.

[S3]Vid indrivning gäller 3-9 §§indrivningsförordningen (1993:1229).

[S4]Indrivning behöver inte begäras för en fordran som understiger 100 kronor om indrivningen inte krävs från allmän synpunkt.

Inbetalning av trängselskatt

5 §  Om trängselskatt betalas in på annat sätt än genom sådant fastställt formulär som avses i 3 § första stycket 2, skall inbetalningshandlingen innehålla uppgifter om

  1. år, månad och dag som betalstationen har passerats, och
  2. bilens registreringsnummer, beteckning på personlig skylt eller motsvarande.

Expeditionsavgiftens storlek

6 §  Expeditionsavgift enligt 13 § lagen (2004:629) om trängselskatt fastställs till 70 kronor per betalningsuppmaning.

Ändringar

Förordning (2004:987) om trängselskatt

Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2008:380) om ändring i förordningen (2004:987) om trängselskatt

Omfattning
upph. 5, 6 §§, rubr. närmast före 5, 6 §§
Ikraftträder
2008-07-01

Förordning (2008:1189) om ändring i förordningen (2004:987) om trängselskatt

Omfattning
ändr. 3, 4 §§
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2014:1512) om ändring i förordningen (2004:987) om trängselskatt

Omfattning
nya 5, 6 §§, rubr. närmast före 5 §
Ikraftträder
2015-01-01

Förordning (2019:391) om ändring i förordningen (2004:987) om trängselskatt

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2019-07-01