Upphävd författning

Lag (2005:1117) om deklarationsombud

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
2005-12-08
Ändring införd
SFS 2005:1117
Ikraft
2006-04-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Tillämpningsområde

1 §  Denna lag gäller för skattedeklaration som lämnas enligt 10 kap. 9, 11, 13 a eller 32 § skattebetalningslagen (1997:483) om deklarationen lämnas i form av ett elektroniskt dokument enligt 10 kap. 26 § skattebetalningslagen.

[S2]Lagen tillämpas inte i fråga om sådana representanter, huvudmän och ombud som avses i 23 kap.3, 3 a, 3 c och 4 §§skattebetalningslagen.

Deklarationsombud

2 §  Sådan skattedeklaration som avses i 1 § första stycket får skrivas under och lämnas genom en av den deklarationsskyldige utsedd fysisk person som Skatteverket efter ansökan har registrerat som ombud för den deklarationsskyldige (deklarationsombud).

[S2]Ett deklarationsombud får också begära anstånd med att lämna skattedeklaration samt besvara frågor och lämna kompletterande uppgifter till Skatteverket som rör en skattedeklaration som ombudet har lämnat till Skatteverket.

3 §  Skattedeklaration som har skrivits under och lämnats av ett deklarationsombud skall anses underskriven och lämnad av den deklarationsskyldige.

[S2]Den deklarationsskyldiges ansvar att lämna fullständiga och korrekta uppgifter förändras inte på grund av den omständigheten att skattedeklarationen skrivits under och lämnats genom ett deklarationsombud.

Registrering och avregistrering

4 §  Den som är underårig, är i konkurs eller har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken får inte vara deklarationsombud.

5 §  Skatteverket skall registrera ett deklarationsombud om ombudet kan antas vara lämplig för uppdraget.

[S2]Vid bedömningen av ett deklarationsombuds lämplighet skall särskilt beaktas om ombudet

  1. kan antas ha de kunskaper och erfarenheter som ett deklarationsombud behöver med hänsyn till redovisnings- och skattefrågornas art,
  2. har dömts för brott i näringsverksamhet eller annan ekonomisk brottslighet,
  3. tidigare har visat sig oskicklig eller annars olämplig att ha hand om redovisning av skatter eller avgifter till det allmänna, eller
  4. saknar fast adress eller annars lever under sådana omständigheter att ombudet kan antas vara svår att nå eller ha svårt att fullgöra sitt uppdrag.

6 §  Skatteverket skall avregistrera ett deklarationsombud

  1. på begäran av ombudet eller den deklarationsskyldige,
  2. om den deklarationsskyldige utsett ett nytt ombud för uppdraget eller om uppdraget annars upphört att gälla, eller
  3. om det har visat sig att ombudet inte är lämplig för uppdraget.

[S2]Skatteverket och allmän förvaltningsdomstol får bestämma att ett beslut om avregistrering skall gälla omedelbart.

Föreläggande att medverka personligen

7 §  Skatteverket får förelägga den som har skrivit under och lämnat skattedeklaration genom ett deklarationsombud att personligen eller genom behörig ställföreträdare enligt 19 kap. 1 § lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter bekräfta eller komplettera deklarationen.

8 §  Ett föreläggande enligt 7 § får förenas med vite, om det finns anledning att anta att det annars inte följs.

[S2]Första stycket gäller inte, om det finns anledning att anta att den deklarationsskyldige eller, om denne är en juridisk person, ställföreträdare för den deklarationsskyldige har begått en gärning som är straffbelagd eller kan leda till skattetillägg och föreläggandet avser utredning av en fråga som har samband med gärningen.

Överklagande m.m.

9 §  Beslut enligt denna lag får överklagas enligt bestämmelserna i 22 kap.1 a-1 c och 6 §§skattebetalningslagen (1997:483).

[S2]Ett överklagande skall ha kommit in till Skatteverket inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet.

[S3]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

10 §  Vid fråga om utdömande av vite enligt denna lag gäller bestämmelserna i 23 kap. 2 § andra och tredje styckena skattebetalningslagen (1997:483).

[S2]Ett beslut om vitesföreläggande får inte överklagas.

Ändringar

Lag (2005:1117) om deklarationsombud

Förarbeten
Rskr. 2005/06:97, Prop. 2005/06:31, Bet. 2005/06:SkU11
Ikraftträder
2006-04-01

Ändring, SFS 2011:1244

Omfattning
upph.