Inaktuell version

Lag (2005:466) om beräkning av inkomstprövade socialförsäkringsförmåner m.m. för neurosedynskadade

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2005-06-09
Ändring införd
SFS 2005
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  I denna lag finns särskilda bestämmelser för beräkning av neurosedynskadades inkomstprövade socialförsäkringsförmåner, studiestöd, kommunala bidrag och avgifter i vissa fall.

2 §  För den som enligt regeringsbeslut fått ersättning för fosterskador som antas orsakade av de i Sverige sålda läkemedlen Neurosedyn eller Noxodyn skall tillgångar uppgående till ett belopp om femhundratusen (500 000) kronor anses som förmögenhet och inte beaktas vid tillämpningen av

  1. 26 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763),
  2. 19 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade,
  3. 5 § lagen (1993:737) om bostadsbidrag,
  4. 26 § lagen (1996:1030) om underhållsstöd,
  5. 2 kap. 7 § och 4 kap. 14 §studiestödslagen (1999:1395),
  6. 4 kap. 1 § och 8 kap. 2 §socialtjänstlagen (2001:453), samt
  7. 16 och 17 §§ lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl.

Ändringar

Lag (2005:466) om beräkning av inkomstprövade socialförsäkringsförmåner m.m. för neurosedynskadade

Förarbeten
Rskr. 2004/05:259, Prop. 2004/05:122, Bet. 2004/05:SoU20
Ikraftträder
2005-07-01

Lag (2009:1057) om ändring i lagen (2005:466) om beräkning av inkomstprövade socialförsäkringsförmåner m.m. för neurosedynskadade

Förarbeten
Rskr. 2009/10:17
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2010-01-01

Lag (2010:1294) om ändring i lagen (2005:466) om beräkning av inkomstprövade socialförsäkringsförmåner m.m. för neurosedynskadade

Förarbeten
Rskr. 2010/11:7, Prop. 2009/10:222, Bet. 2010/11:SfU4
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2017:55) om ändring i lagen (2005:466) om beräkning av inkomstprövade socialförsäkringsförmåner m.m. för neurosedynskadade

Förarbeten
Rskr. 2016/17:141, Prop. 2016/17:43, Bet. 2016/17:SoU5
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2017-04-01