Upphävd författning

Förordning (2005:736) med instruktion för Naturhistoriska riksmuseet

Version: 2005:736

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
2005-10-13
Ändring införd
SFS 2005:736
Ikraft
2005-12-01
Upphäver
Förordning (1988:1249) med instruktion för Naturhistoriska riksmuseet
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Naturhistoriska riksmuseet har till uppgift att främja intresset för samt kunskapen och forskningen om universums och jordens uppbyggnad och utveckling, växt- och djurvärlden samt människans biologi och naturmiljö.

2 §  Myndigheten skall särskilt

 1. vårda, förteckna, vetenskapligt bearbeta och genom nyförvärv berika de samlingar som anförtrotts myndigheten,
 2. hålla ett urval av samlingarna tillgängligt för allmänheten samt driva och stödja utställningsverksamhet och annan pedagogisk verksamhet,
 3. driva och stödja forskning inom de ämnesområden som omfattas av myndighetens verksamhet,
 4. i frågor som rör biologisk mångfald, artbevarande samt långsiktiga effekter av människans påverkan på naturmiljön, bistå andra myndigheter i den omfattning som myndigheten bestämmer.

3 §  Myndigheten är ansvarsmuseum inom området naturhistoria. Myndigheten skall inom detta område

 1. verka för en lämplig samordning av museiväsendet, särskilt mellan museer på central och regional nivå,
 2. verka för en utveckling av kontakterna mellan museiväsendet och dess omvärld och då företräda museiväsendet,
 3. bistå annan museiverksamhet, särskilt på regional nivå.

4 §  Vid fullgörandet av de uppgifter som anges i 2 § 2 får myndigheten i lämplig omfattning avgiftsbelägga verksamheten.

Verksförordningens tillämpning

5 §  Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på myndigheten med undantag av 2 §, 4 § andra stycket samt 14 och 30 §§.

Myndighetens ledning

6 §  Överintendenten är chef för myndigheten.

Styrelsen

7 §  Myndighetens styrelse består av högst tio ledamöter, överintendenten medräknad. En av ledamöterna är ordförande och en är vice ordförande.

[S2]Styrelsen är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna, bland dem överintendenten, är närvarande.

Personalföreträdare

8 §  Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på myndigheten.

Styrelsens ansvar och uppgifter

9 §  Utöver vad som anges i 13 § verksförordningen (1995:1322) skall styrelsen

 1. besluta i frågor som rör omfattningen av undervisning och examination för professorer efter samråd med berörda universitet eller högskolor,
 2. besluta i frågor som anges i 12 § första stycket, och
 3. efter förslag från överintendenten inrätta rådgivande nämnder och utse ledamöter i dessa.

Professorernas ansvar

10 §  Varje professor skall

 1. bedriva forskning inom det eller de ämnesområden som tjänsten omfattar,
 2. undervisa och handleda studerande samt förrätta examination i den omfattning och i den ordning som styrelsen bestämmer efter samråd med berörda universitet eller högskolor, samt
 3. i övrigt svara för den verksamhet som myndigheten bestämmer.

Anställningar m.m.

11 §  Professorer anställs av myndigheten efter förslag av tjänsteförslagsnämnden vid myndigheten. Myndigheten skall informera om lediga sådana anställningar enligt 6 § anställningsförordningen (1994:373).

12 §  Ledamöterna i tjänsteförslagsnämnden utses av styrelsen. Nämnden består av en ordförande, en vice ordförande och ytterligare två ledamöter, vilka utses för tre år.

[S2]För tjänsteförslagsnämnden gäller i tillämpliga delar bestämmelserna om handläggning av ärenden och beredning av anställningsärenden i 3 kap. 12 §, 4 kap. 19 §, 20 § första stycket, 21 §, 22 §, 26 § första, andra och tredje styckena och 27 §högskoleförordningen (1993:100). Med högskola avses myndigheten, med rektor överintendenten och med fakultetsnämnd eller motsvarande organ tjänsteförslagsnämnden vid myndigheten.

13 §  I fråga om behörighet och bedömningsgrunder vid anställning av professor gäller bestämmelserna i 4 kap. 5 §, 15 § första och andra styckena samt 16 och 17 §§högskoleförordningen (1993:100). Med högskola avses myndigheten och med fakultetsnämnd eller motsvarande organ tjänsteförslagsnämnden vid myndigheten.

14 §  Behörig till anställning som forskare är den som har avlagt doktorsexamen i ett ämne som tillhör myndighetens verksamhetsområde eller som har motsvarande kunskaper.

[S2]För behörighet till anställning som ämnesspecialist inom publik verksamhet krävs även pedagogisk skicklighet.

[S3]I fråga om bedömningsgrunder vid anställning av forskare gäller bestämmelserna i 4 kap. 15 § första och andra styckena högskoleförordningen (1993:100). Med högskola avses myndigheten.

15 §  För anställning som forskarassistent vid myndigheten skall bestämmelserna om behörighet och tidsbegränsning av anställning i 4 kap. 10 § och 30 § 7 högskoleförordningen (1993:100) tillämpas. Med högskola avses myndigheten.

[S2]För anställning som doktorand vid myndigheten skall bestämmelserna om arbetsuppgifter, behörighet och tidsbegränsning av anställning i 5 kap.2, 3 och 7 §§högskoleförordningen (1993:100) tillämpas. Med högskola avses myndigheten.

Anställningens upphörande

16 §  I fråga om professorer prövas frågor som avses i 34 § lagen (1994:260) om offentlig anställning av Statens ansvarsnämnd.

Övriga bestämmelser

17 §  Utöver de uppgifter som myndigheten har enligt 1 och 2 §§ får myndigheten åta sig att utföra undersökningar, utredningar och andra uppdrag åt myndigheter och enskilda. För uppdragsverksamheten får myndigheten ta ut ersättning motsvarande kostnaderna för verksamheten.

Ändringar

Förordning (2005:736) med instruktion för Naturhistoriska riksmuseet

Ikraftträder
2005-12-01

Ändring, SFS 2007:1176

Omfattning
upph.