Upphävd författning

Förordning (2005:985) med instruktion för Kriminalvården

Departement
Justitiedepartementet KRIM
Utfärdad
2005-11-24
Ändring införd
SFS 2005
Upphäver
Förordning (1990:1018) med instruktion för Kriminalvårdsverket
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Kriminalvårdens uppgifter och mål

1 §  Kriminalvården har till uppgift att verkställa utdömda påföljder, bedriva häktesverksamhet samt utföra personutredningar i brottmål.

2 §  Kriminalvården skall verka för att

  1. påföljder verkställs på ett säkert och humant sätt,
  2. lagföring kan ske på ett effektivt sätt, och
  3. återfall i brott förebyggs.

[S2]Kriminalvården skall särskilt vidta åtgärder som syftar till att brottslighet under verkställigheten förhindras, frigivningen förbereds, narkotikamissbruket bekämpas och innehållet i verkställigheten anpassas efter varje individs behov.

3 §  Anstaltsorganisationen skall vara utformad så att den tillgodoser dels olika behov av säkerhet, dels de intagnas behov av arbete, utbildning och särskild behandling samt främjar en ändamålsenlig planering av de intagnas frigivning.

[S2]Häktesorganisationen skall vara utformad så att den främjar ett effektivt samarbete med övriga myndigheter inom rättsväsendet. En lokalisering av häktena som underlättar detta samarbete skall eftersträvas. Innan beslut om större förändringar i häktesorganisationen fattas skall samråd ske med Domstolsverket, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och Rikspolisstyrelsen samt med de tingsrätter, länsstyrelser och polismyndigheter som berörs av verksamheten.

[S3]Antalet platser inom häktes- och anstaltsorganisationen skall fortlöpande anpassas till behovet.

4 §  Frivårdsorganisationen skall vara utformad så att den dels tillgodoser behovet av kontroll, stöd och andra åtgärder avseende klienterna, dels främjar ett effektivt samarbete med kriminalvårdens övriga verksamheter och med övriga myndigheter.

5 §  Kriminalvården skall i sin författningssamling ge ut en förteckning över häkten och anstalter. Av förteckningen skall också för varje anstalt framgå om avdelningarna är öppna eller slutna.

6 §  Kriminalvården får bistå andra myndigheter med inrikes- och utrikestransporter av personer som är berövade friheten.

[S2]För varje person som transporteras av Kriminalvården skall det föras journal.

7 §  I administrativt hänseende är Kriminalvården chefsmyndighet för Kriminalvårdsnämnden och övervakningsnämnderna.

Verksförordningens tillämpning

8 §  Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Kriminalvården med undantag av 32 § andra stycket och 35 §.

Föreskrifter

9 §  Kriminalvården får meddela de föreskrifter i organisatoriskt hänseende som behövs för att uppnå samordning, effektivitet, enhetlighet och följdriktighet inom kriminalvårdsverksamheten.

Myndighetens ledning

10 §  Generaldirektören är chef för Kriminalvården. Överdirektören är generaldirektörens ställföreträdare.

11 §  Generaldirektören är ordförande i Kriminalvårdens styrelse.

[S2]När styrelsen sammanträder med generaldirektören som ordförande har överdirektören närvaro- och yttranderätt.

Personalföreträdare

12 §  Personalföreträdareförordningen (1987:1101) skall tillämpas på Kriminalvården.

Anställningar

13 §  Anställning som överdirektör beslutas av regeringen efter anmälan av generaldirektören.

[S2]Andra anställningar hos Kriminalvården beslutas av myndigheten.

Överklagande

14 §  Kriminalvårdens beslut i administrativa ärenden får överklagas hos regeringen, om inte något annat följer av någon annan bestämmelse än 22 a § förvaltningslagen (1986:223) eller en bestämmelse som hänvisar till 22 a § förvaltningslagen.

15 §  Ett beslut får inte överklagas enligt 14 § innan beslutet har omprövats av Kriminalvården. En sådan omprövning får begäras av den som beslutet angår om det har gått honom eller henne emot. Ett överklagande av ett beslut som inte har omprövats skall anses som en begäran om omprövning.

[S2]Vid omprövning enligt denna paragraf får beslutet inte ändras till den enskildes nackdel.

16 §  En begäran om omprövning skall vara skriftlig och ha kommit in till Kriminalvården inom tre veckor från den dag då den enskilde fick del av beslutet. I begäran om omprövning skall den enskilde ange vilket beslut som avses och vilken ändring som han eller hon begär.

17 §  Kriminalvården prövar om skrivelsen med begäran om omprövning har kommit in i rätt tid. Om skrivelsen har kommit in för sent skall den avvisas, om inte förseningen beror på att myndigheten lämnat den enskilde felaktig underrättelse om hur man begär omprövning.

Skadestånd

18 §  Kriminalvården skall, om skada inträffat inom Kriminalvårdens verksamhetsområde, handlägga andra anspråk på ersättning för skador som riktas mot staten än de som anges i 3 och 4 §§ i förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2005:985) med instruktion för Kriminalvården

Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006, då förordningen (1990:1018) med instruktion för Kriminalvårdsverket upphör att gälla.
  2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande dels i fråga om Kriminalvårdsstyrelsens prövning av annan kriminalvårdsmyndighets beslut som har fattats före ikraftträdandet, dels i fråga om överklagande av Kriminalvårdsstyrelsens beslut som har fattats före ikraftträdandet. Vad som i de äldre föreskrifterna sägs om Kriminalvårdsstyrelsen skall efter ikraftträdandet i stället gälla Kriminalvården.
Ikraftträder
2006-01-01

Förordning (2006:1485) om ändring i förordningen (2005:985) med instruktion för Kriminalvården

Omfattning
upph. 14, 15, 16, 17 §§, rubr. närmast före 14 §; ändr. 8 §; ny 8 a §, rubr. närmast före 8 a §
Ikraftträder
2007-01-01

Ändring, SFS 2007:1172

Omfattning
upph.