Inaktuell version

Förordning (2006:260) om antidiskrimineringsvillkor i upphandlingskontrakt

Version: 2006:260

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
2006-04-06
Ändring införd
SFS 2006
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  I 1 kap. 17 § och 6 kap. 9 § lagen (1992:1528) om offentlig upphandling finns bestämmelser om vilka krav som får ställas på en leverantör vid offentlig upphandling. Enligt 1 kap. 17 § första stycket 3 och 4 och 6 kap. 9 § första stycket 3 och 4 kan en leverantör uteslutas från deltagande i upphandling om han är dömd för brott avseende yrkesutövningen enligt lagakraftvunnen dom eller har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen och den upphandlande enheten kan visa detta.

[S2]I 1 kap. 18 b § och 6 kap. 10 a § lagen om offentlig upphandling finns bestämmelser om särskilda kontraktsvillkor.

2 §  I denna förordning finns bestämmelser om vissa särskilda kontraktsvillkor enligt 1 kap. 18 b § och 6 kap. 10 a § lagen (1992:1528) om offentlig upphandling.

[S2]Syftet med förordningen är att öka medvetenheten om och efterlevnaden av lagarna mot diskriminering, såsom jämställdhetslagen (1991:433), lagen (1999:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, lagen (1999:132) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av funktionshinder, lagen (1999:133) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning, lagen (2003:307) om förbud mot diskriminering och lagen (2001:1286) om likabehandling av studenter i högskolan.

3 §  Förordningen gäller för de statliga myndigheter som anges i bilagan till förordningen.

4 §  I kontrakt som tilldelas en leverantör av en tjänst eller byggentreprenad i Sverige enligt lagen (1992:1528) om offentlig upphandling skall myndigheten ställa upp villkor som skall ha till ändamål att motverka diskriminering hos leverantören, om kontraktet

  1. har en löptid på åtta månader eller längre och
  2. har ett beräknat värde på minst 750 000 kr.

[S2]Första stycket gäller inte kontrakt vid upphandling av tjänster eller byggentreprenader som avses i 1 kap. 3 § andra stycket lagen om offentlig upphandling.

[S3]En upphandling får inte delas upp i syfte att löptid eller beräknat värde skall underskridas.

5 §  Villkor som anges i 4 § skall utformas på ett sätt som gör det möjligt för myndigheten att kontrollera att de uppfylls. De skall, om det är lämpligt, omfatta underleverantörer.

[S2]Myndigheten skall förena villkoren med någon sanktion.

6 §  En myndighet skall under avtalstiden kontrollera att leverantören uppfyller villkor enligt 4 §. Uppföljning skall göras minst en gång per år eller, vid kortare avtal än ett år, minst en gång under avtalstiden.

Bilaga

Arbetsmarknadsstyrelsen Banverket Domstolsverket Ekonomistyrningsverket Fortifikationsverket Försvarets materielverk Försvarsmakten Försäkringskassan Göteborgs universitet Karolinska institutet Kriminalvården Kungl. Tekniska Högskolan Lantmäteriverket Luftfartsverket Lunds universitet Migrationsverket Naturvårdsverket Regeringskansliet Riksgäldskontoret Rikspolisstyrelsen Sjöfartsverket Skatteverket Statens fastighetsverk Statskontoret Sveriges lantbruksuniversitet Umeå universitet Uppsala universitet Verket för förvaltningsutveckling Verket för högskoleservice Vägverket

Ändringar

Förordning (2006:260) om antidiskrimineringsvillkor i upphandlingskontrakt

Ikraftträder
2006-07-01

Förordning (2007:1101) om ändring i förordningen (2006:260) om antidiskrimineringsvillkor i upphandlingskontrakt

Omfattning
ändr. 1, 2, 4 §§, bil.
Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2008:703) om ändring i förordningen (2006:260) om antidiskrimineringsvillkor i upphandlingskontrakt

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2008-09-01

Förordning (2008:943) om ändring i förordningen (2006:260) om antidiskrimineringsvillkor i upphandlingskontrakt

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2010:152) om ändring i förordningen (2006:260) om antidiskrimineringsvillkor i upphandlingskontrakt

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2010-04-01

Förordning (2010:634) om ändring i förordningen (2006:260) om antidiskrimineringsvillkor i upphandlingskontrakt

Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraftträder
2010-07-15

Förordning (2012:719) om ändring i förordningen (2006:260) om antidiskrimineringsvillkor i upphandlingskontrakt

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2013-01-01

Förordning (2014:1296) om ändring i förordningen (2006:260) om antidiskrimineringsvillkor i upphandlingskontrakt

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2015-01-01

Förordning (2016:1168) om ändring i förordningen (2006:260) om antidiskrimineringsvillkor i upphandlingskontrakt

Omfattning
ändr. 1, 2, 4 §§
Ikraftträder
2017-01-01