Upphävd författning

Förordning (2007:1134) med instruktion för Myndigheten för handikappolitisk forskning

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2007-11-29
Ändring införd
SFS 2007
Upphäver
Förordning (2005:1073) med instruktion för Myndigheten för handikappolitisk samordning (Handisam)
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Myndigheten för handikappolitisk samordning (Handisam) har till uppgift att samordna arbetet inom det handikappolitiska området.

[S2]Myndigheten har till uppgift att främja ett strategiskt och effektivt genomförande av den nationella handikappolitiken.

2 §  Myndigheten ska

 • ansvara för att övergripande samordna genomförandet av handikappolitiken samt stödja och aktivt stimulera och förmå aktörer på olika nivåer i samhället att beakta de handikappolitiska målen i sin verksamhet,
 • genom stöd och samordning bidra till att de myndigheter som har ett särskilt ansvar för handikappfrågor utvecklar sitt arbete med att genomföra handikappolitiken,
 • följa de statliga myndigheterna i deras arbete enligt förordningen (2001:526) om de statliga myndigheternas ansvar för genomförandet av handikappolitiken,
 • bistå regeringen med det underlag som behövs för att få till stånd en effektiv styrning av det handikappolitiska arbetet,
 • analysera lämpliga åtgärder för att komma till rätta med problem inom området och bedöma vilka åtgärder som är mest effektiva utifrån de mål som ska uppnås,
 • bevaka och rapportera om den internationella utvecklingen inom området och genom sitt samordningsarbete bidra till att Sverige uppfyller sina åtaganden inom ramen för skyddet av mänskliga rättigheter,
 • följa och bevaka Europeiska unionens insatser inom olika samhällsområden och analysera och beskriva vilka konsekvenser dessa kan få för personer med funktionshinder.

3 §  Myndigheten ska särskilt

 • integrera ett barnperspektiv och ett genusperspektiv i sitt utvärderings- och analysarbete,
 • bidra till kunskapsutveckling genom att initiera forskning, ansvara för utbildningar och informationsinsatser samt förmedla erfarenheter och goda exempel,
 • stimulera och skapa forum för ökat erfarenhetsutbyte mellan olika aktörer samt vidareutveckla metoder för att integrera handikapperspektivet i processer och organisationer,
 • samarbeta med andra myndigheter som ansvarar för central samordning av andra tvärsektoriella politikområden.

[S2]Det ingår även i myndighetens uppgifter gentemot andra myndigheter att upphandla vissa varor och tjänster på tillgänglighetsområdet.

Ledning

4 §  Myndigheten leds av en myndighetschef.

5 §  Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst sex ledamöter.

Anställningar och uppdrag

6 §  Generaldirektören är myndighetschef.

Undantag från myndighetsförordningen

7 §  Följande bestämmelse i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på myndigheten:

[S2]29 § om ärendeförteckning.

Ändringar

Förordning (2007:1134) med instruktion för Myndigheten för handikappolitisk samordning

Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2008:1315) om ändring i förordningen (2007:1134) med instruktion för Myndigheten för handikappolitisk samordning

Omfattning
ändr. 1, 2, 3 §§
Ikraftträder
2009-01-01

Ändring, SFS 2014:134

Omfattning
upph.